Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave/Master Profesional

Farmaci

Farmacia si shkencë dhe praktikë përgatitjeje e shpërndarjeje e produkteve farmaceutike, ka një rëndësi të madhe në fushën shëndetësore dhe në sektorin ekonomiko-prodhues, e cila ka lidhje me këtë botë të ndërlikuar. Koncepti “përgatitje” përfshin interpretimin e saktë të përshkrimit mjekësor, aftësitë e duhura shkencore e teknike, njohjen e veçantë të rregullave. Koncepti “shpërndarje” ka lidhje kryesisht me tregtimin e barnave dhe, përveç anës teknike të shitjes, kërkon edhe një njohje të gjerë të karakteristikave të produkteve, aftësinë e dhënies së këshillave për përdorimin e saktë të tyre.

Më shumë