Oferta pune

Oferta pune

Shpallje vend i lirë pune- Sekretari Mësimore

Fondacioni ZKM ka shpallur procedurat e konkurimit  me qëllim  punësimin e një sekretareje. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, duke kaluar më parë një periudhë prove prej 3 muajsh, duke filluar nga data 4 shtator 2017. Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në sekretarinë e Presidentit të Fondacionit ZKM brenda datës 21 gusht 2017 , ora 17.00.

Lexo më shumë