Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave/Master Profesional

Farmaci

Profili profesional
Profili profesional i farmacistit është ai i një operatori sanitar i cili në bazë të njohjeve të tij shkencore dhe teknologjike multi-disiplinore i përgjigjet nevojave të publikut në fushën e shëndetësisë.
Objektivat fomative specifike të këtij kursi janë të pajisë studentët me njohuritë teorike dhe praktike në fushën e biologjisë, kimisë, farmarmaceutike, teknologjike, fiziopatologjike, farmakologjike dhe toksikologjike të cilat lejojnë të diplomuarit të përballen me proçesin multi-disiplinor të prodhimit, legjislacionit dhe shpërndarjes së medikamenteve sipas normave në fuqi.

Informacione mbi kursin e studimit
Programi i integruar i Ciklit të dytë Master i Shkencave në “Farmaci” (DIND), ka një kohëzgjatje 5 vjeçare dhe përmban 300 kredite.
Ky cikël studimesh zhvillohet si program i përbashkët studimi me Universitetin e Studimeve të Barit ‘’Aldo Moro’’.
Frekuenca e lendeve eshte e detyruar ne masen 67% (2/3 e oreve mesimore per cdo lende) dhe leksionet zhvillohen ne gjuhen italiane nga pedagoge italiane te Unversitetit partner dhe stafi i departamenteve.
Studentët në vitin e pestë të studimeve zhvillojnë praktiken profesionale të parashikuar në planin e studimit për një periudhë 6 mujore në Shqipëri dhe Itali (kjo e fundit ne nje prej farmacive te rrjetit te hapur ne qytetet e Italisë).
Në përfundim të ciklit të studimeve, studenti pajiset me një diplomë të përbashkët me Universitetin partner e cila së bashku me aftësmnin në provimin e shtetit, i mundëson të diplomuarit, ushtrimin e profesionit të farmacistit jo vetëm në Shqipëri por edhe në Itali dhe në të gjitha vendet e Bashkimit Europian. Diploma e lëshuar garanton njëkohesisht ndjekjen e programeve të ciklit të tretë të studimeve si brënda edhe jashtë vendit.
Stafi i tre departamenteve në Fakultetin e Farmacisë përkatësisht Departamenti i Shkencave Farmaceutike, Departamenti i Teknologjive Kimiko-farmaceutike dhe biomolekulare dhe Departamenti i analizës Kimiko-toksikologjike dhe farmakologjike të barnave perbehet nga pedagoge shqipatre dhe italiane. Kjo krijon mundësinë per zhvillimin akademik të studentëve dhe ndjekjen e tyre më nga afër duke dhënë asistencën e nevojshme gjate karrieres se tyre univesitare.

PLANI STUDIMIT