PROJEKTE

PROJEKTE

Projekt komunikimi horizontal dhe kapitalizimi për Inovacionin në Rritjen Blu në Mesdhe

Titulli i projektit: Projekt komunikimi horizontal dhe kapitalizimi për Inovacionin në Rritjen Blu në Mesdhe

Objektivi kryesor i InnoBlueGrowth është të sigurojë aktivitete të komunikimit dhe të kapitalizimit të projekteve tematike apo "modulare" (projekte studimore, testuese dhe kapitalizimi),  të cilat kanë të bëjnë më çështje të Blue Growth/Rritjes Blu, në mënyrë që të rritet ndikimi i tyre tek objektivat e përbashkëta. Në rastin e InnoBlue Growth këto aktivitete përqëndrohen në rritjen e aktivitetit transnacional të clusterave inovativë dhe rrjeteve të sektorëve kyç të rajonit së Mesdheut.

Lexo më shumë