Çertifikata Ndërkombëtare Gjuhe


Firma dell'Accordo tra l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" e la Società Alighieri, per la certificazione della lingua italiana PLIDA

Il 1° febbraio 2024 è stato firmato l'Accordo tra l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" e la Società Dante Alighieri, per la certificazione della lingua italiana PLIDA. L'Accordo è stato firmato dal Magnifico Rettore, Prof. Leonardo Palombi e il Vice-Segretario Generale della Società Dante Alighieri, Dott. Andrea Vincenzoni. Da subito l'UCNSBC è attivo come Centro d'esame autorizzato della Società Dante Alighieri. Lexo më shumë: firma dell'accordo tra l'università cattolica "nos...

Çertifikatat ndërkombëtare të gjuhëve

Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave për Gjuhët (KPERGJ), në anglisht Common European Frameëork of Reference for Languages (CEFR), vlerëson aftësitë e zotëruara të kandidatëve që studiojnë një gjuhë të huaj evropiane (gjuhën angleze, italiane, frënge, gjermane dhe spanjolle). Lexo më shumë: çertifikatat ndërkombëtare të gjuhëve...