×

Kandidatë shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit

Kriteret e pranimit për kandidatët shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit.


Për t'u njoftuar me e-mail mbi të rejat rreth procedurave të pranimit në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" mund të shprehni interesin tuaj duke plotësuar formularin që gjeni në linkun e mëposhtëm : Shprehje interesi

Për t’u pranuar në programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë", kandidatët shqiptarë që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit duhet të:

 • Jenë pajisur pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të arsimit të mesëm;
 • Plotësojnë kriterin e notës mesatare të shkollës së mesme që përcaktohet çdo vit akademik me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM). Për vitin akademik 2021-2022, sipas VKM nr. 436, datë 03/06/2020 e ndryshuar me VKM nr.46 datë 27/01/2021, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë duhet të jetë e barabartë ose më e madhe se 6.5 (referuar sistemit arsimor shqiptar).
 • Nuk mund të regjistrohen për të ndjekur njëkohësisht më shumë se një program studimi në të njëjtin vit akademik, në universite publike dhe/ose jopublike, shqiptare dhe/ose të huaja. 
 • Kryejnë testimin e pranimit në gjuhën italiane pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë", Rr. Dritan Hoxha, Tiranë, Shqipëri:

Për programet e studimit në Mjekësi, Odontoiatri dhe Proteza Dentare Infermieristikë dhe Fizioterapi testimi i pranimit përfshin:

 1. Testim me shkrim në gjuhën italiane, mbi njohuri të përgjithshme të fituara gjatë   shkollës së mesme në lëndët si Matematikë, Fizikë, Biologji, Kimi - 30 pikë;
 2. Testim mbi njohjen e gjuhës italiane - 20 pikë;
 3. Notën mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme - 30 pikë;

Për programin e studimit në Arkitekturë, testimi i pranimit përfshin:

  1. Testim me shkrim në gjuhën italiane, i organizuar në formë pyetjesh me alternativa, për të vlerësuar njohuritë e kandidatit mbi gjuhën italiane dhe kulturën e përgjithshme – 30 pikë
  2. Notën mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme – 30 pikë.

Për programin e studimit në Ekonomi Ndërmarrjeje dhe Farmaci renditja e kandidatëve do të kryhet duke u bazuar në mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme (mesatarja e VKM-së).

Kandidatët duhet të aplikojnë online në portalin e universitetit: http://admissions.unizkm.al brenda datës 14 Tetor 2021, ora 23:59 dhe të ngarkojnë në mënyre elektronike (të skanuar në format pdf) dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Diplomë e shkollës së mesme (nëse e disponon);
 2. Certifikatë e Diplomës së shkollës së mesme me të dhënat përkatëse (provimi me shkrim, provimi me gojë, kreditet, pikët shtesë), që përbëjnë vlerësimin e përgjithshëm të Maturës Shtetërore. Në mungesë të certifikatës, mund të bashkëlidhet një vërtetim i vulosur dhe nënshkruar nga shkolla e mesme me vlerësimin e përgjithshëm të Maturës Shtetërore dhe rezultatet e detajuara (provim me shkrim, provim me gojë, etj). 
 3. Dëftesat e të gjitha viteve të shkollës së mesme;
 4. Kartë identiteti ose pasaportë të lëshuara nga autoritetet shqiptare (brenda vlefshmërisë).

Për më tepër informacion ju lutem konsultoni njoftimin mbi procedurat e pranimit të raundit të tretë, viti akademik 2021-2022:

Procedurat e pranimit, shtetas shqiptarë - raundi i tretë pdf

Pjesëmarrja në testimet e pranimit

Për të marrë pjesë në testime, kandidatët duhet të paguajnë tarifën e regjistrimit në testim prej 2.000 lekë pranë Zyrës së Pranimeve të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" (e disponueshme nga e hëna në të premte, nga ora 08:00-16:30) ne datat 15 dhe 16 tetor 2021.. Në këtë rast kandidati duhet të paraqitet i pajisur me kartë identiteti/pasaportë.

Pagesa e tarifës së regjistrimit në testim mund të kryhet gjithashtu me kartë krediti në portalin online të Universitetit http://admissions.unizkm.al/#/  nga data 15 tetor-17 tetor 2021 ,ora 23:59.

Në rast pagese me karte krediti, kandidatët janë të lutur të dërgojnë me e-mail në adresën elektronike [email protected] kopje të dokumentit të identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë) duke specifikuar atësinë dhe një numër kontakti.

Listat e renditjes së kandidatëve do të afishohen në ambientet e Universitetit dhe do të publikohen në faqen zyrtare: www.unizkm.al brenda datës 18 Tetor 2021.

Regjistrimi

Në datat 21 deri në 26 Tetor 2021 (periudhë kjo e ndarë në 3 faza 48-orëshe), kandidatët që kanë aplikuar në raundin e tretë, kryejnë regjistrimin përfundimtar në programin e studimit ku janë shpallur fitues, duke dorëzuar në Sekretarinë Mësimore, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë, dokumentat e mëposhtëm:

Shkarko listën e dokumenteve për regjistrim

Njehsimi i diplomave të huaja

Kandidatët e shpallur fitues duhet të kryejnë procedurën e Njehsimit të diplomës së shkollës së mesme brenda afatit të përcaktuar në Bandon/thirrjen për aplikim.
Për tu informuar për procedurën që duhet ndjekur, jeni të lutur të klikoni në linkun e mëposhtëm: 
Njehsimi i diplomës së shkollës së mesme. Regjistrimi si student i kandidatëve fitues bëhet me rezervë, deri në përfundim të procedurës së Njehsimit të dokumentacionit shkollor të tyre pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) të Republikës së Shqipërisë.

 

 

Na ndiqni