×

Masa Anti-Covid-19

...


Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës, të nenit 7, pika 4, të ligjit nr. 15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, të ndryshuar, si edhe  në zbatim të Udhëzimit 496/12, datë 29.4.2020, të Institutit të Shëndetit Publik, dhe të Urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë Nr. 289, datë 04.05.2020, paragrafi 4, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga infeksioni COVID-19,

URDHËROJMË:

1. Miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj Covid-19 që duhet të ndërmarrë Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Rregullorja është e detyrueshme dhe hyn në fuqi menjëherë.

Masa Anti-Covid-19

Na ndiqni