×

Program i dytë studimi shtetas shqiptare

Proçedurat dhe afatet për të aplikuar për program të dytë studimi përcaktohen me udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Në vijim të udhëzimeve të MASR, UKZKM publikon në faqen zyrtare të web-it rregulloren e procedurave të pranimit për program të dytë studimi, ku përfshihen informacione të detajuara mbi afatet, kriteret dhe procedurat e pranimit në një program të dytë studimi.


Në linkun e mëposhtëm gjeni Urdhrin nr. 12, të datës 26/08/2021 mbi “Kriteret dhe procedurat që zbatohen për njohjen e krediteve (ECTS) të fituara gjatë studimeve universitare të mëparshme për transferimin e studimeve dhe regjistrimin si program i dytë studimi në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”:

Decreto n.12, data 26/08/2021 pdf

Për informacione rreth procedurave të pranimit për program të dytë studimi në Universitetin Katolik ''Zoja e Këshillit të Mirë'' ju lutem konsultoni Rregulloren e mëposhtme: 

Rregullore e procedurave të pranimit për program të dytë studimi, viti akademik 2021-2022 pdf

Si të aplikoni?

Aplikimi kryhet on-line nga data 2 deri në 13 Shtator 2021 në portalin e UKZKM: https://admissions.unizkm.al/#/auth/signin zëri “Secondo corso di laurea” duke ngarkuar në mënyrë elektronike (të skanuara në format pdf) dokumentacionin e përcaktuar në Rregulloren përkatëse. 

Njehsimi i diplomave të huaja

Kandidatët shqiptarë që aplikojnë për program të dytë studimi dhe që:

  • Kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit, duhet të kryejnë procedurën e Njehsimit të diplomës së shkollës së mesme pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) të Republikës së Shqipërisë. Për tu informuar për procedurën që duhet ndjekur, ju lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:  Njehsimi i diplomës së shkollës së mesme.
  • Janë pajisur me Diplomë universitare jashtë vendit, duhet të kryejnë Njehsimin e diplomës universitare pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) të Republikës së Shqipërisë. Për tu informuar për procedurën që duhet ndjekur, ju lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:  Njehsimi i diplomës universitare.
Na ndiqni