×

Zyra e Statistikës

Zyra e Statistikës vepron në zbatim të misionit të Universitetit Katolik Zoja e Këshilit të Mirë për një arsimim dhe edukim që respekton të drejtat themelore të njeriut, të njerëzimit, të barazisë shoqërore dhe racore, besimeve fetare dhe kombësive të ndryshme.


Zyra e Statistikës vepron në zbatim të misionit të Universitetit Katolik Zoja e Këshilit të Mirë për një arsimim dhe edukim që respekton të drejtat themelore të njeriut, të njerëzimit, të barazisë shoqërore dhe racore, besimeve fetare dhe kombësive të ndryshme. 

Aktivitetet kryesore:

  1. Organizimi, koordinimi i nxjerrjes dhe përpunimi i të dhënave të universitetit në lidhje me pedagogët, studentët dhe personelin administrativ;
  2. përshkrimi sasior dhe cilësor i aktiviteteve të universitetit për çështje që lidhen me studentët, pedagogët dhe personelin administrativ të universitetit; 
  3. shpërndarja e autorizuar e të dhënave primare dhe atyre të përpunuara në shërbim të administratës së brendshme dhe të jashtme (Ministria, Agjencitë Qeveritare, etj.);
  4. përkujdesja dhe promovimi i aspekteve cilësore të Cilësisë së Brendshme;
  5. bashkëpunim me Njësinë e Vlerësimit të Brendshëm të Cilësisë për publikim e raportit vjetor të cilësisë së brendshme.

 

Kontaktet

Email: [email protected]
Tel.: 0035542273290
Adresa: Godina Qendrore – Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Përgjegjës: Emiljan Karma, PhD
Orari i punës: 8.30 – 17.00
 

Na ndiqni