×

Master Shkencor në Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore

Përshkrimi i Programit të Studimit

Corso di Laurea Magistrale Scenze Reabilitative_1.jpg

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" dhe Universiteti i Romës "Tor Vergata", në përputhje me legjislacionin universitar në fuqi, shqiptar dhe italian, aktivizon Masterin Shkencor në “Shkencat Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore” (për ligjin shqiptar "Master Shkencor në Shkencat Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore").  

Të diplomuarit në fund të këtij programi Master do të jenë të aftë që të aplikojnë  njohuritë themelore shkencore respektive me  figurën profesionale specifike të nevojshme për të marrë vendime lidhur me organizimin dhe menaxhimin e shërbimeve shëndetësore të ofruara nga stafi me funksione rehabilituese në fushën e mjekësisë, të gjitha strukturat shëndetësore me kompleksitet të ulët, të mesëm ose të lartë,  të zotërojnë e të përdorin kompetencat e ekonomisë shëndetësore dhe të organizimit menaxherial  të nevojshëm për organizimin e shërbimeve shëndetësore, për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe teknologjike  në dispozicion, duke vlerësuar raportin kosto / përfitim.

Vendndodhja

Rr. Dritan Hoxha, Tiranë, Shqipëri

Kohëzgjatja e Programit të Studimit

2

Niveli i studimit

Master i Shkencave (cikli i dyte)

Shkolla

Fakulteti i Mjekësisë

Fusha(t) e Studimit

Shkenca rehabilituese

Struktura e Programit të Studimit

Për t'u pranuar në programin Master Shkencor në "Shkencat Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore", kandidatët duhet të plotësojnë një nga kriteret e mëposhtme: 

  1. Diplomë në Fizioterapi të lëshuar nga Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë";
  2. Diplomë në Fizioterapi ose Logopedi të lëshuar nga universitetet publike shqiptare;
  3. Diplomë Bachelor për ushtrimin e profesioneve shëndetësore, në një nga degët e përfshira në programin e Masterit, (Edukator Profesional, Fizioterapi, Logopedi, Ortoptisti – Asistent në Olfalmatologji, Podologji, Teknik në Rehabilitimi Psikiatrik, Terapist në Neurologji dhe shkencat psikomotore të moshës së evolucionit, Terapist për Punësim) të lëshuar në Itali;
  4. Diploma Universitare për ushtrimin e profesioneve shëndetësore në një nga degët nga profesionet e përfshira në programin e Masterit, të lëshuar në Itali;
  5. Kualifikimet për ushtrimin e njërit prej profesioneve shëndetësore të lëshuara në Itali, të përfshira në Masterin e Ciklit të Dytë, sipas Ligjit nr. 42/1999;
  6. Diplomë në Fizioterapi ose Logopedi të lëshuar në një nga universitetet e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të njohura nga qeveritë e tyre përkatëse;
  7. Diplomë në Fizioterapi ose Logopedi të lëshuar nga një vend jashtë Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë dhe të njohur nga qeveritë e tyre përkatëse, nëpërmjet verifikimit të përputhshmërisë së programit mësimor.

Mundësi punësimi

Të diplomuarit në Masterin Shkencor "Shkencat Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore" do të kenë mundësinë të punojnë si përgjegjës në proceset asistenciale, organizative, menaxheriale, formuese dhe hulumtuese në një prej fushave që lidhen me profesionet shëndetësore të këtij lloji, në strukturat shëndetësore dhe spitalore, në strukturat publike dhe private ose si profesionistë të lirë.   


Mësimdhënia

Mësimdhënia do të zhvillohet në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë", në Tiranë, me pjesëmarrjen e profesorëve italianë dhe shqiptarë me përvojë të konsoliduar në Universitetin e Romës "Tor Vergata". Programi i Studimit ka një kohëzgjatje 2-vjeçare për një total prej 120 ECTS dhe ndahet në dy semestra. Diploma në Masterin Shkencor "Shkencat Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore" është juridikisht e vlefshme për të hyrë në Ciklin e Tretë të studimeve (PhD).         


Provimi përfundimtar

Provimi përfundimtar për marrjen e titullit të Diplomës konsiston në përpunimin dhe diskutimin e një punimi me shkrim sipas një hulumtimi (teorik dhe/ose të shoqëruar me sondazhe dhe analiza në fushën e kërkimit) lidhur me një temë në lidhje me lëndët kurrikulare. Kjo punë duhet të ketë karakter origjinal nga i cili zbulohet ndihmesa personale i të diplomuarit. Zgjedhja duhet të jetë midis lëndëve kurrikulare të përfshira në programin e masterit. Kërkesa e temës duhet të bëhet nga studenti të paktën 6 muaj para fillimit të seancës së provimit të diplomimit. Përbërja e trupit kolegjial ​​dhe kriteret e vlerësimit për provimin përfundimtar janë të përcaktuara nga Rregullorja Didaktike e Universitetit dhe Fakultetit. Provimi përfundimtar ka 6 kredite.
 

Tarifat & Bursat e Studimit

Taksat dhe Kontributet Për Programin e Studimit në Masterin Shkencor Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore

Tarifa vjetore – 2.500,00 euro 

EmanuelaPrendi.jpeg
Emanuela Prendi, PhD
Departamenti i Shkencave Biomjekësore
Telefon: +355 4 2273 290
Fax: +355 4 2273 291
Adresa: Rr. Dritan Hoxha, Tiranë, Shqipëri
staff.png
Ligerta NAZERAJ
Sekretaria Didaktike
Ligerta NAZERAJ
Telefon: + 35542273290
Fax: +35542243291
Adresa: Edificio Centrale - Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”
Na ndiqni