×

Termini di ServizioMARRËVESHJA E KUSHTEVE TË SHËRBIMIT

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES MARRËVESHJEN E MËPOSHTME TË KUSHTEVE TË PËRDORIMIT. NGA HYRJA OSE PËRDORIMI I SITEVE TË TJERA DHE SHËRBIMEVE TONA, JU BINI DAKORD TË PRANONI KUSHTET DHE TË GJITHA KUSHTET E PËRFSHIRA KËTU NGA REFERIMI. NËSE SHPREHIMISHT NUK PRANONI TË GJITHA KUSHTET TONA, ATËHERË MOS HYNI OSE PËRDORNI SITET OSE SHËRBIMET TONA. KJO MARRËVESHJE E KUSHTEVE TË SHËRBIMIT ËSHTË EFEKTIVË QË NGA 10/01/2014.


PRANIMI I KUSHTEVE

Marrëveshja e mëposhtme e kushteve të shërbimit ("TOS") është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme që qeveris marrëdhëniet midis përdoruesve tanë dhe të tjerëve që mund të ndërveprojnë ose të ndërhyjnë në Universitetin e Zojës së Këshillit të Mirë, i njohur edhe si Unizkm, që ndodhet në Rrugën Dritan Hoxha, Laprake, Tirana, Albania 1009 dhe filialet tona dhe bashkëpunëtorët, në lidhje me përdorimin e faqes së internetit të Unizkm, e cila përfshin http://portal.unizkm.al ("Site") dhe Shërbimet e saj, të cilat do të përcaktohen më poshtë.


PËRSHKRIMI I SHËRBIMEVE TË FAQEVE TË INTERNETIT TË OFRUARA

Faqja është një portal jo-fitimprurës i studentëve të universitetit i cili ka përshkrimin e mëposhtëm:
portal.unizkm.al u ofron studentëve një mjet për të qëndruar të informuar për statusin e tyre universitar, provimet, notat, regjistrimet etj.
Çdo visitor dhe të gjithë vizitorët në faqen tonë, pavarësisht nëse janë të regjistruar apo jo, do të konsiderohen si "shfrytëzues" të shërbimeve të përmbajtura këtu për qëllimet e kësaj TOS. Pasi një individ regjistrohet për Shërbimet tona, përdoruesi do të konsiderohet si një "anëtar".


PËRSHKRIMI I SHËRBIMEVE TË FAQEVE TË INTERNETIT TË OFRUARA

Faqja është një portal jo-fitimprurës i studentëve të universitetit i cili ka përshkrimin e mëposhtëm:
portal.unizkm.al u ofron studentëve një mjet për të qëndruar të informuar për statusin e tyre universitar, provimet, notat, regjistrimet etj.
Çdo visitor dhe të gjithë vizitorët në faqen tonë, pavarësisht nëse janë të regjistruar apo jo, do të konsiderohen si "shfrytëzues" të shërbimeve të përmbajtura këtu për qëllimet e kësaj TOS. Pasi një individ regjistrohet për Shërbimet tona, përdoruesi do të konsiderohet si një "anëtar".

Përdoruesi dhe / ose anëtar pranon dhe pajtohet që Shërbimet ofrohen dhe bëhen të disponueshme nëpërmjet faqes sonë të internetit dhe aplikacioneve, të cilat mund të përfshijnë disa aplikacione telefonie dhe që ato aplikacione mund të bëhen të disponueshme në faqet e ndryshme të rrjeteve sociale dhe platforma të tjera të programeve të shkarkueshme, janë pronë e vetme e Universitetit të Zojës së Këshillit të Mirë. Në zgjedhjen e saj, Universiteti i Zojës së Këshillit të Mirë mund të ofrojë shërbime shtesë të internetit dhe / ose produkte, ose të përditësojë, modifikojë ose rishikojë çdo përmbajtje dhe shërbime aktuale dhe kjo Marrëveshje do të zbatohet për çdo dhe të gjitha Shërbimet dhe / ose produktet shtesë të gjitha shërbimet e azhurnuara, të modifikuara ose të rishikuara, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Universiteti i Zojës së Këshillit të Mirë me anë të kësaj rezervon të drejtën të anulojë dhe të përfundojë ndonjë nga Shërbimet dhe / ose produktet e lartpërmendura. Ju, si përdorues i fundit dhe / ose anëtar, njihni, pranoni dhe bini dakord që Universiteti i Zojës së Këshillit të Mirë nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë përditësim, modifikim, rishikim, pezullim ose ndërprerje të ndonjë prej shërbimeve dhe / ose produktet. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Shërbimeve të ofruara pas një postimi të tillë të përditësimeve, ndryshimeve dhe / ose modifikimeve do të përbëjë pranimin tuaj të përditësimeve, ndryshimeve dhe / ose modifikimeve të tilla, dhe si të tilla, një rishikim i shpeshtë i kësaj Marrëveshjeje dhe të gjitha kushteve të aplikueshme dhe politikat duhet të bëhen nga ju për të siguruar që jeni në dijeni të të gjitha kushteve dhe politikave aktualisht në fuqi. Nëse nuk pajtoheni me kushtet e përditësuara, të modifikuara, ose tëtë rishikuara, duhet të ndaloni përdorimin e Shërbimeve të ofruara.

Për më tepër, përdoruesi dhe / ose anëtari kupton, pranon dhe pajtohet që Shërbimet e ofruara do të ofrohen "SIÇ ËSHTË " dhe si i tillë Universiteti "Zoja e Këshillit të Mirë" nuk do të marrë asnjë përgjegjësi apo detyrim për kohën, dorëzimin e humbur, fshirjen dhe / ose ndonjë dështim për të ruajtur përmbajtjen e përdoruesit, komunikimin ose cilësimet e personalizimit.


REGJISTRIMI

Që të regjistroheni dhe të bëheni "anëtar" i Faqes, ju duhet të jeni 18 vjeç për të hyrë dhe për të formuar një kontratë ligjërisht të detyrueshme. Përveç kësaj, ju duhet të jeni në gjendje të mirë dhe jo një individ që ka qenë më parë i ndaluar nga marrja e shërbimeve të Unizkm sipas ligjeve dhe statuteve të Shqipërisë ose një juridiksionitjetër të zbatueshëm.
Për më tepër, pala regjistruese nëpërmjet kësaj njeh, kupton dhe pajtohet:

 1. të ofrojë informatcione faktike, korrekte, aktuale dhe të plota lidhur me veten, siç mund të kërkohet nga procesi i regjistrimit të të dhënave, dhe
 2. të mbajë dhe përditësojë menjëherë regjistrimin tuaj dhe informacionin e profilit në një përpjekje për të ruajtur saktësinë dhe plotësinë në çdo kohë.

Nëse dikush me vetëdije jep ndonjë informacion të natyrës së rreme, të pavërtetë, të pasaktë ose jo të plotë, Zoja e Këshillit të Mirë do të ketë baza dhe të drejta të mjaftueshme për të pezulluar ose hequr anëtarin në kundërshtim me këtë aspekt të Marrëveshjes dhe si të tillë refuzon çdo përdorim dhe të gjitha përdorimet aktuale ose të ardhshme të Shërbimeve të Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë, apo ndonjë pjese të tyre.
Është prioritet i Universitetit " Zoja e Këshillit të Mirë " për të garantuar sigurinë dhe privatësinë e të gjithë vizitorëve, përdoruesve dhe anëtarëve të saj, veçanërisht të fëmijëve. Prandaj, për këtë arsye prindërit e çdo fëmije nën moshën 13 vjeç që lejojnë fëmijën ose fëmijët të kenë qasje në platformën e faqes së internetit të Unizkm duhet të krijojnë një llogari "familjare", e cila do të vërtetojë që individi që krijon llogarinë "familjare" është 18 vjeç dhe si i tillë, prindi ose kujdestari ligjor i çdo fëmije ose fëmijë të regjistruar në llogarinë "familjare". Si krijues i llogarisë "familjare", ai / ajo është duke dhënë leje për fëmijën ose fëmijët e tij / saj për të hyrë në Shërbimet e ndryshme të ofruara, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në to, bordet e mesazheve, emailin dhe / ose mesazheve të menjëhershme. Është përgjegjësia e prindit dhe / ose kujdestarit ligjor të përcaktojë nëse ndonjë nga Shërbimet dhe / ose përmbajtjet e ofruara janë të përshtatshme për moshën për fëmijën e tij / saj.


POLITIKA E PRIVATËSISË

Të dhënat e regjistrimit të çdo anëtari dhe informacione të tjera të ndryshme personale janë të mbrojtura në mënyrë strikte nga Politika e Privatësisë së Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë (shih Politikën e plotë të privatësisë në portal.unizkm.al/privacy.html). Si anëtar, ju aprovoni për mbledhjen dhe përdorimin e informacionit të dhënë, duke përfshirë transferimin e informacionit në Shqipëri dhe / ose vende të tjera për ruajtje, përpunim ose përdorim nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë dhe / ose filialet dhe bashkëpunëtorët tanë.


LLOGARIA E ANËTARIT, EMRI I PËRDORUESIT, FJALËKALIMI DHE SIGURIA

Pas përfundimit të të dhënave të regjistrimit dhe krijimit të emrit tuaj të përdoruesit, do të merrni një fjalëkalim të rastësishëm, të cilin mund ta ndryshoni më vonë, dhe caktimin e llogarisë. Ju do të jeni përgjegjës për ruajtjen e fshehtësisë dhe konfidencialitetit të fjalëkalimit tuaj dhe për të gjitha aktivitetet që ndodhin në ose brenda llogarisë tuaj. Do të jetë përgjegjësia juaj për të njoftuar menjëherë Universitetin " Zoja e Këshillit të Mirë " nëse vëreni ndonjë hyrje ose përdorim të paautorizuar të llogarisë suaj ose fjalëkalimit ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje dhe / ose dëm që rrjedh nga ndonjë dështim për të përmbushur këtë afat dhe / ose kusht të TOS.


SJELLJA

Si anëtar i Faqes, ju njihni, kuptoni dhe pajtoheni që i gjithë informacioni, teksti, softueri, të dhënat, fotografitë, muzika, videoja, mesazhet, etiketat ose çdo përmbajtje tjetër, qofshin publikisht ose privatisht të postuara dhe / ose të transmetuara, është përgjegjësia e vetme e shprehur e individit nga i cili nisi përmbajtja. Shkurtimisht, kjo do të thotë që ju jeni vetëm përgjegjës për të gjithë përmbajtjen e postuar, ngarkuar, dërguar me e-mail, transmetuar ose bërë ndryshe në dispozicion nga Shërbimet e Unizkm dhe si e tillë, ne nuk garantojmë saktësinë, integritetin apo cilësinë e një përmbajtje të tillë. Kuptohet shprehimisht se me përdorimin e Shërbimeve tona ju mund të ekspozoheni në përmbajtje, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndonjë gabim ose lëshim në çdo përmbajtje të postuar dhe / ose ndonjë humbje apo dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të çdo përmbajtjeje të postuar, të dërguar me e-mail, transmetuar ose ndryshe bërë e disponueshme nga Unizkm.

Për më tepër, këtu ju bini dakort të mos përdorni Shërbimet e Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë për qëllime:

 1. Ngarkimi, postimi, dërgimi në e-mail, transmetimi ose tjetërsimi të përmbajtjes që do të konsiderohet i kundërligjshëm, i dëmshëm, kërcënues, abuziv, ngacmues, brengosës, shpifës, vulgar, i turpshëm, shpifës ose pushtues i privatësisë së tjetrit ose që është e urryeshme, dhe / ose ose përndryshe kundërshtuese nga pikëpamja raciale ose etnike.
 2. Shkaktimi të dëmit ndaj të miturve në çfarëdo mënyre;
 3. Paraqitje të çdo individi ose të të gjithëve, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo zyrtari të Unizkm, udhëheqës të forumit, udhëzues ose mikpritës, duke deklaruar në mënyrë të rreme ose duke keqtrajtuar ndonjë lidhje me një individ ose subjekt;
 4. Krijimi të kapitujve, nëntitujve ose titujve ose ofrimi i ndonjë përmbajtjeje të cilën ju personalisht nuk keni të drejtë sipas ndonjë ligji dhe as me ndonjë marrëdhënie kontraktuale ose të lënë në mirëbesim;
 5. Ngarkimi, postimi, dërgimi me email, transmetimi ose ofrimi i ndonjë përmbajtjeje të tillë që mund të cenojë çdo patentë, të drejtë autori, marke tregtare ose të drejta të tjera pronësore ose intelektuale të ndonjë pale tjetër;
 6. Ngarkimi, postimi, dërgimi me e-mail, transmetimi ose ofrimi i çfarëdo përmbajtjeje që ju personalisht nuk keni të drejtë të ofroni sipas ndonjë ligji dhe as me ndonjë marrëdhënie kontraktuale ose të lënë në mirëbesim;
 7. Ngarkimi, postimi, dërgimi me e-mail, transmetimi ose ofrimi i ndonjë reklamimi të pa kërkuar ose të paautorizuar, fletushkave promocionale, "emaili të kotë", "të bllokuar" ose ndonjë formë tjetër kërkimi, përveç në ndonjë fushë të caktuar që mund të jetë projektuar për një qëllim të tillë;
 8. Ngarkimi, postimi, dërgimi me e-mail, transmetimi ose ofrimi i ndonjë burimi që mund të përmbajë një virus softueri ose një kod tjetër kompjuterik, çdo skedar dhe / ose programe të projektuara për të ndërhyrë, shkatërruar dhe / ose kufizuar funksionimin e ndonjë softueri kompjuterik, pajisje hardëare ose telekomunikacioni;
 9. Ndërprerja e rrjedhës normale të komunikimit ose veprimi ndryshe në çfarëdo mënyre që do të ndikonte negativisht në aftësinë e përdoruesve të tjerë për të marrë pjesë në çdo bashkëveprim në kohë reale;
 10. Ndërhyrja ose ndërprerja e çdo Shërbimi të Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë, serverat dhe / ose rrjetet që mund të lidhen me faqen tonë të internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, përdorimin e ndonjë softueri të pajisjes dhe / ose rutinë për të anashkaluar headers për përjashtimin e robotëve;
 11. Shkelja qëllimisht ose pa dashje e çdo ligj lokal, shtetëror, federal, kombëtar ose ndërkombëtar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, rregulla, udhëzime dhe / ose rregulla të dekretuara nga Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë, përveç çdo rregulle të çdo kombi ose shkëmbime të tjera të letrave me vlerë, të cilat do të përfshijnë pa kufizim, bursën e Nju Jorkut, bursën amerikane, ose NASDAQ-in dhe çdo rregullore që ka fuqinë e ligjit;
 12. Sigurimin e mbështetjes informative ose burimeve, fshehjen dhe / ose maskimin e karakterit, vendndodhjes dhe / ose burimit të ndonjë organizate të deleguar nga qeveria e Shqipërisë si një "organizatë terroriste e huaj" në përputhje me nenin 219 të Aktit të Shtetësisë së Imigracionit;
 13. "Kërcënim" ose me qëllim që ndryshe të ngacmojë një individ tjetër; dhe / ose
 14. Grumbullimin ose ruajtjen e të dhënave personale që kanë të bëjnë me ndonjë anëtar tjetër ose përdorues në lidhje me sjelljen dhe / ose aktivitetet e ndaluara të cilat janë përcaktuar në paragrafët e lartpërmendur.
Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” rezervon të drejtën për të parakontrolluar, refuzuar dhe / ose të fshijnë çdo përmbajtje aktualisht në dispozicion përmes Shërbimeve tona. Përveç kësaj, ne rezervojmë të drejtën për të hequr dhe / ose fshirë çdo përmbajtje të tillë që do të shkelte TOS ose që përndryshe do të konsiderohej ofensive për vizitorët, përdoruesit dhe / ose anëtarët e tjerë.

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" rezervon të drejtën për qasje, ruajtjen dhe / ose zbulimin e informacionit dhe / ose përmbajtjes së llogarisë së anëtarit nëse kërkohet ta bëjë këtë me ligj ose me mirëbesim se çdo veprim i tillë konsiderohet si i arsyeshëm për:
 1. pajtueshmërinë me çdo proces ligjor;
 2. zbatimin e TOS;
 3. t’i çdo kërkese që përmbajtja e përmbajtjes së saj është në shkelje të të drejtave të ndonjë pale të tretë;
 4. t'u përgjigjur kërkesave për shërbimin e klientit; ose
 5. mbrojtjen e të drejtave, pasurisë ose sigurisë personale të Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, vizitorëve, përdoruesve dhe anëtarëve të tij, duke përfshirë publikun e gjerë.
Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” rezervon të drejtën të përfshijë përdorimin e komponentëve të sigurisë që mund të lejojnë që informacioni digjital ose materiali të mbrohen dhe që përdorimi i tillë i informacionit dhe / ose materialit t’i nënshtrohet udhëzimeve të përdorimit dhe rregullave të vendosura nga Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” ose ndonjë ofrues tjetër i përmbajtjes i cili furnizon shërbimet e përmbajtjes në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”. Ndalohet kështu që të bëni ndonjë përpjekje për të anashkaluar ose shmangur ndonjë nga rregullat e përdorimit të njehsuara në Shërbimet tona. Për më tepër, riprodhimi, publikimi, shpërndarja ose ekspozimi i paautorizuar i çdo informacioni ose materiali të ofruar nga Shërbimet tona, pavarësisht nëse bëhet në tërësi ose pjesërisht, është e ndaluar shprehimisht.


PARALAJMËRIME PËR PËRDORIMIN GLOBAL DHE PAJTIMIN E EKSPORTIT DHE TË IMPORTIT

Për shkak të natyrës globale të internetit, nëpërmjet përdorimit të rrjetit tonë ju bini dakord të zbatoni të gjitha rregullat tona vendore që kanë të bëjnë me sjelljen online dhe atë që konsiderohet si përmbajtje e pranueshme. Ngarkimi, postimi dhe / ose transferimi i softuerit, teknologjisë dhe të dhënave të tjera teknike mund t'i nënshtrohen ligjeve të eksportit dhe importit të Shqipërisë dhe ndoshta vendeve të tjera. Përmes përdorimit të rrjetit tonë, ju jeni dakord që të pajtoheni me të gjitha ligjet dhe statutet dhe rregulloret e eksportit dhe të importit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në Rregulloret e Administratës së Eksportit (http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) , si dhe programi i kontrollit të sanksioneve të Shqipërisë (http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx).
Për më tepër, ju deklaroni dhe zotoheni që ju:

 1. nuk jeni në listën e individëve të ndaluar të cilët mund të identifikohen në çdo raport qeveritar për përjashtimin e eksportit (http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) as një anëtar i ndonjë qeverie tjetër që mund të jetë pjesë të një vendi të ndaluar për eksport të identifikuar në ligjet dhe rregulloret e zbatueshme të importit dhe eksportit;
 2. pranoni të mos transferoni ndonjë softuer, teknologji ose ndonjë të dhënë tjetër teknike nëpërmjet përdorimit të shërbimeve tona të rrjetit në ndonjë vend të ndaluar për eksport;
 3. pranoni të mos përdorni Shërbimet e rrjetit të faqes tonë të internetit për ndonjë përdorim të armëve bërthamore, raketore, kimike ose biologjike që do të ishte një shkelje e ligjeve të eksportit të SHBA; dhe
 4. bini dakord të mos postoni, transferoni ose ngarkoni asnjë softuer, teknologji ose ndonjë të dhënë tjetër teknike që do të ishte në kundërshtim me ligjet e SHBA-së ose ligjet e tjera të zbatueshme të eksportit dhe / ose importit.


VENDOSJA E PËRMBAJTJES OSE DISPONUESHMËRIA PËR SHËRBIMET E KOMPANISË

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" nuk do të kërkojë pronësinë e ndonjë përmbajtjeje të paraqitur nga ndonjë vizitor, anëtar ose përdorues, ose të bëjë një përmbajtje të tillë në dispozicion për t'u përfshirë në Shërbimet tona të internetit. Prandaj, ju i jepni dhe lejoni për Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë " licencat botërore, pa pagesë dhe jo ekskluzive të listuara në vijim, sipas rastit:

 1. Përmbajtja e paraqitur ose e vënë në dispozicion për përfshirje në fushat e aksesueshme publikisht të Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, licenca e dhënë për të lejuar përdorimin, shpërndarjen, riprodhimin, modifikimin, përshtatjen, publikimin ose përmbajtja e thënë publikisht mbi Shërbimet e rrjetit tonë është për qëllimin e vetëm të ofrimit dhe promovimit të zonës specifike në të cilën kjo përmbajtje është vendosur dhe / ose është vënë në dispozicion për t’u parë. Kjo licencë do të jetë e disponueshme për sa kohë që ju jeni anëtar i faqeve të Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, dhe do të përfundojë në kohën kur zgjidhni të ndërprisni anëtarësimin tuaj.
 2. Fotot, audio, video dhe / ose grafikë të paraqitura ose të vëna në dispozicion për përfshirje në zonat publike të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë ", licenca e dhënë për të lejuar përdorimin, shpërndarjen, riprodhimin, modifikimin, përshtatjen / ose shfaqja publikisht e përmbajtjes së përmendur në Shërbimet e rrjetit tonë është për qëllimin e vetëm të ofrimit dhe promovimit të zonës specifike në të cilën kjo përmbajtje është vendosur dhe / ose është vënë në dispozicion për t’u parë. Kjo licencë do të jetë e disponueshme për sa kohë që ju jeni anëtar i vendeve të Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë ", dhe do të përfundojë në kohën kur zgjidhni të ndërprisni anëtarësimin tuaj.
 3. Për çdo përmbajtje tjetër të paraqitur ose të vënë në dispozicion për përfshirje në zonat publike të arritshme të siteve të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë ", licenca e vazhdueshme, e detyrueshme dhe tërësisht e licencueshme e cila ka për qëllim të lejojë të përdorë, shpërndajë, riprodhojë, modifikojë, përshtasë, botojë, përkthejë, shfaqë publikisht përmbajtjen e thënë qoftë tërësisht ose pjesërisht dhe përfshirjen e ndonjë përmbajtjeje të tillë në vepra të tjera në çdo marrëveshje ose situatë të tanishëm të përdorur ose të zhvilluar më vonë.
Ato fusha që mund të konsiderohen si zona "të aksesueshme publikisht" në faqet e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” janë ato fusha të pronave tona të rrjetit të cilat kanë për qëllim të jenë në dispozicion të publikut të gjerë dhe që do të përfshinin bordet e mesazheve dhe grupet që janë në dispozicion për të dy vizitorët dhe anëtarët. Sidoqoftë, fushat që nuk janë të hapura për publikun, dhe në këtë mënyrë të disponueshme vetëm për anëtarët, do të përfshinin sistemin tonë të postës dhe mesazheve të menjëhershme.


KONTRIBUTET NË FAQEN E INTERNETIT TË KOMPANISË

Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë siguron një zonë për përdoruesit dhe anëtarët tanë për të kontribuar në faqen tonë të internetit. Kur dorëzoni ide, dokumente, sugjerime dhe / ose propozime ("Kontribute") në faqen tonë, ju njihni dhe pranoni që:

 1. Kontributet tuaja nuk përmbajnë asnjë lloj informacioni konfidencial ose pronësor;
 2. Unizkm nuk do të jetë përgjegjës ose me asnjë detyrim për të siguruar ose mbajtur konfidencialitetin, të shprehur ose të nënkuptuar, lidhur me çdo Kontribut;
 3. Unizkm do të ketë të drejtë të përdorë dhe / ose shpalosë kontributet e tilla në çfarëdo mënyre që ai e gjykon të arsyeshme;
 4. Kontributet e kontribuesit do të bëhen automatikisht pasuri e vetme e Unizkm; dhe
 5. Unizkm nuk ka asnjë detyrim për të kompensuar ose ofruar ndonjë formë rimbursimi në asnjë mënyrë ose natyrë.


ZHDËMTIMI

Të gjithë përdoruesit dhe / ose anëtarët këtu pajtohen që të sigurojnë dhe mbajnë Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, filialet, bashkëpunëtorët, agjentët, punonjësit, oficerët, partnerët dhe / ose licensuesit e tyre të pafajshëm ose që nuk janë përgjegjës për çdo pretendim apo kërkesë që mund të përfshijë, por është pa u kufizuar në, tarifat e arsyeshme të avokatit të bëra nga ndonjë palë e tretë, të cilat mund të lindin nga çdo përmbajtje që një anëtar ose përdorues i faqes sonë mund të paraqesë, postojë, modifikojë, transmetojë ose ndryshe të bëjë të disponueshme nëpërmjet Shërbimeve tona, përdorimin e Shërbimeve të Unizkm ose lidhjen tuaj me këto shërbime, shkeljet tuaja të Kushteve të Shërbimit dhe / ose shkeljen tuaj të këtyre të drejtave të një personi tjetër.


RIPËRDORIMI TREGËTAR I SHËRBIMEVE

Anëtari ose përdoruesi këtu bie dakord që të mos përsërisi, kopjojë në mënyrë identike, kopjojë, tregtojë, shesë, rishohë ose shfrytëzojë për ndonjë arsye tregëtare ndonjë pjesë, përdorim ose hyrje në faqet e Unizkm.


ZHDËMTIMI

Të gjithë përdoruesit dhe / ose anëtarët këtu pajtohen që të sigurojnë dhe mbajnë Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, filialet, bashkëpunëtorët, agjentët, punonjësit, oficerët, partnerët dhe / ose licensuesit e tyre të pafajshëm ose që nuk janë përgjegjës për çdo pretendim apo kërkesë që mund të përfshijë, por është pa u kufizuar në, tarifat e arsyeshme të avokatit të bëra nga ndonjë palë e tretë, të cilat mund të lindin nga çdo përmbajtje që një anëtar ose përdorues i faqes sonë mund të paraqesë, postojë, modifikojë, transmetojë ose ndryshe të bëjë të disponueshme nëpërmjet Shërbimeve tona, përdorimin e Shërbimeve të Unizkm ose lidhjen tuaj me këto shërbime, shkeljet tuaja të Kushteve të Shërbimit dhe / ose shkeljen tuaj të këtyre të drejtave të një personi tjetër.


PËRDORIMI DHE RUAJTJA E PRAKTIKAVE TË PËRGJITHSHME

Ju pranoni që Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” mund të krijojë ndonjë praktikë dhe / ose kufizim të tillë në lidhje me përdorimin e Shërbimeve tona, pa kufizim të numrit maksimal të ditëve që çdo email, postim mesazhesh apo ndonjë përmbajtje tjetër e ngarkuar do të ruhen nga Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, as numri maksimal i mesazheve elektronike që mund të dërgohen dhe / ose të pranuara nga ndonjë anëtar, vëllimi ose madhësia maksimale e çdo mesazhi e-mail që mund të dërgohet nga ose mund të merret nga një llogari në Shërbimin tonë, hapësira maksimale e lejueshme që do të ndahet në serverat e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë " në emër të anëtarit dhe / ose numrin maksimal të herëve dhe / ose kohëzgjatjes që çdo anëtar mund të hyjë në Shërbimet tona në një periudhë të caktuar kohore. Përveç kësaj, ju gjithashtu pranoni që Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” nuk ka absolutisht asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për heqjen apo dështimin për të ruajtur ndonjë mesazh dhe / ose komunikime të tjera ose përmbajtje të mirëmbajtura ose të transmetuara nga Shërbimet tona. Ju gjithashtu pranoni që ne rezervojmë të drejtën për të fshirë ose hequr çdo llogari që nuk është më aktive për një periudhë të zgjatur kohe. Për më tepër, Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” do të rezervojë të drejtën për të modifikuar, ndryshuar dhe / ose përditësuar këto praktika dhe kufizime të përgjithshme në zgjedhjen tonë.


NDRYSHIME

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” do të rezervojë të drejtën në çdo kohë që ai mund të gjykojë, modifikojë, ndryshojë ose të ndërpresë, qoftë përkohësisht ose përgjithmonë, shërbimin tonë ose ndonjë pjesë të tij, me ose pa njoftim paraprak. Përveç kësaj, ne nuk do të mbajmë llogari për ju ose për ndonjë palë të tretë për ndonjë ndryshim, modifikim, pezullim dhe / ose ndërprerje të Shërbimeve tona ose ndonjë pjese të tyre.


PËRFUNDIMI

Si anëtar i http://portal.unizkm.al, mund të anulloni ose mbyllni llogarinë tuaj, adresën e e-mailit të lidhur dhe / ose hyrjen në Shërbimet tona duke dorëzuar një kërkesë për anulim ose ndërprerje në [email protected]

Si anëtar, ju pranoni që Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” mund të pezullojë, ndërpresë, përfundojë dhe / ose kufizojë llogarinë tuaj, çdo e-mail të lidhur me llogarinë tuaj dhe hyrje në ndonjë nga Shërbimet tona pa ndonjë njoftim paraprak me shkrim. Shkaku për ndërprerjen, përfundimin, pezullimin dhe / ose kufizimin e hyrjes duhet të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

 1. çdo shkelje ose shkelje të TOS-it tonë ose ndonjë marrëveshje, rregulloreje dhe / ose udhëzimi të inkorporuar;
 2. nëpërmjet kërkesave të zbatimit të ligjit ose të ndonjë agjencie tjetër qeveritare;
 3. ndërprerjen, ndryshimin dhe / ose modifikimin material të Shërbimeve tona, ose ndonjë pjese të tyre;
 4. çështje dhe / ose probleme të papritura teknike ose të sigurisë;
 5. çdo periudhë të zgjatur të pasivitetit;
 6. çdo angazhim nga ju në ndonjë veprimtari mashtruese ose të paligjshme; dhe / ose
 7. mospagimi i çdo tarife të lidhur që mund të jetë borxh nga ju në lidhje me shërbimet tuaja të llogarisë http://portal.unizkm.al.
Për më tepër, këtu ju pranoni që çdo ndërprerje, pezullim, ndërprerje ose kufizim të hyrjes për shkak të bëhet me zgjedhjen tonë të vetme dhe se nuk do të jemi përgjegjës për ju ose për ndonjë palë tjetër të tretë lidhur me mbylljen e llogarisë, adresën e lidhur të e-mail dhe / ose hyrje në ndonjë nga Shërbimet tona.

Mbyllja e llogarisë tuaj me http://portal.unizkm.al do të përfshijë çdo dhe / ose të gjitha si vijon më poshtë:
 1. heqjen e çdo aksesi në të gjithë ose një pjesë të Shërbimeve të Ofruara në http://portal.unizkm.al;
 2. fshirjen e fjalëkalimit tuaj dhe të gjitha informacioneve, dosjeve dhe çdo përmbajtjeje të ngjashme që mund të shoqërohet brenda llogarisë suaj, ose ndonjë pjesë të saj; dhe
 3. ndalimin e çdo përdorimi të mëtejshëm të të gjitha ose një pjese të Shërbimeve tona.


REKLAMUESIT

Çdo korrespondencë ose marrëdhënie biznesi, ose pjesëmarrja në çdo promovim t, reklamuesit që ndodhen në ose nëpërmjet Shërbimeve tona, të cilat mund të përfshijnë pagesën dhe / ose dorëzimin e mallrave dhe / ose shërbimeve të ngjashme dhe çdo afat, kusht, garanci dhe / ose përfaqësim që lidhen me marrëdhëniet e tilla, janë dhe do të jenë vetëm midis jush dhe ndonjë reklamuesi të tillë. Për më tepër, ju jeni këtu dakord që Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë nuk do të jetë përgjegjës ose i detyruar për ndonjë humbje apo dëmtim të ndonjë natyre apo mënyre të shkaktuar si rezultat i drejtpërdrejtë i ndonjë marrëdhënieje të tillë ose si rezultat i pranisë së këtyre reklamuesve në faqe interneti.


LIDHJE

Ose Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” ose ndonjë palë e tretë mund të ofrojë lidhje me faqet e internetit dhe / ose burimet e tjera. Pra, ju pranoni dhe bini dakort që ne nuk jemi përgjegjës për disponueshmërinë e ndonjë faqeje ose burimi të tillë të jashtëm dhe si i tillë nuk e pranojmë, as jemi përgjegjës apo të detyruar për çdo përmbajtje, produkt, reklamim apo ndonjë material tjetër në dispozicion nga faqet ose burimet e tilla të palëve të treta. Për më tepër, ju pranoni dhe bini dakord që Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” nuk do të jetë përgjegjës ose i detyruar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për ndonjë dëm apo humbje të tillë që mund të jetë rezultat i shkaktuar ose gjoja i shkaktuar ose në lidhje me përdorimin ose mbështetja në çdo përmbajtje, mall ose shërbim të tillë të vënë në dispozicion në ose nëpërmjet ndonjë vendi ose burimi të tillë.


TË DREJTAT PROPOZITARE

Ju e pranoni dhe pranoni që Shërbimet e Këshillit të Lartë të Përgjithshme të Këshillit të Mirë dhe çdo softuer thelbësor që mund të përdoret në lidhje me Shërbimet tona ("Software") duhet të përmbajë materiale të fshehta dhe konfidenciale që mbrohen nga të drejtat e pronësisë intelektuale në fuqi dhe ligjet e tjera. Për më tepër, ju pranoni dhe pranoni që çdo përmbajtje që mund të përfshihet në ndonjë reklamë ose informacion të paraqitur nga dhe përmes shërbimeve tona ose nga reklamuesit, mbrohet nga të drejtat e autorit, markat tregtare, patentat ose të drejtat dhe ligjet e tjera pronësore. Prandaj, me përjashtim të asaj që lejohet shprehimisht nga ligji i aplikueshëm ose si i autorizuar nga Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” ose një licensuesi i tillë i aplikueshëm, ju pranoni të mos ndryshoni, modifikoni, merrni me qira, qira, hua, shisni, shpërndani, transmetoni, transmetoni, publikisht të kryejë dhe / ose të krijojë vepra plagjiature të bazuara në Shërbimet e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” (p.sh. Përmbajtja ose Software), në tërësi ose në pjesë.

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" këtu ju ka dhënë të drejta dhe / ose licencë personale, jo të transferueshme dhe jo-ekskluzive për përdorimin e kodit të objektit ose të Software tonë në një kompjuter të vetëm, për sa kohë që nuk e bëni, lejoni që çdo palë e tretë të kopjojë, ndryshojë, modifikojë, krijojë ose plagjiatojë punën nga inxhinieri i kundërt, mblidhet në të kundërt ose në ndonjë mënyrë tjetër të bëjë një përpjekje për të gjetur ose dalluar ndonjë kod burim, të shesë, të caktojë, të sublicencojë, të japë një interes sigurie dhe / të transferojë ndonjë të drejtë të tillë në Software. Për më tepër, këtu bini dakord që të mos ndryshoni ose ndryshoni Software në asnjë mënyrë, natyrë ose formë dhe si të tilla, të mos përdorni ndonjë version të modifikuar të Programit, duke përfshirë dhe pa kufizime, me qëllim të marrjes së qasjes së paautorizuar në Shërbimet tona. Përfundimisht, ju gjithashtu pranoni që të mos aksesoni ose të përpiqeni të qaseni në Shërbimet tona me anë të ndonjë mjeti tjetër përveç përmes ndërfaqes që ofrohet nga Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” për përdorim e Shërbimet tona.


ME ANË TË KËTIJ DOKUMENTI PRANONI DHE PAJTOHENI QË:

 1. PËRDORIMI I SHËRBIMEVE DHE SOFTUERIT TË UNIVERSITETIT KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” ËSHTË I RREZIKUAR NGA JU. SHËRBIMET TONA DHE SOFTWARE OFROHEN NË BAZË “SIÇ ËSHTË” DHE/OSE “NË DISPOZICION”. UNIVERSITETI KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” DHE DEGËT TONA, FILIALET, PUNONJËSIT, AGJENTËT, PARTNERËT DHE LICENSUESIT NUK JAPIN ASNJË GARANCI TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR GARANCI TË NËNKUPTUARA TË TITULLIT, TREGTUESHMËRINË, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR DHE PA SHKELJE.
 2. UNIVERSITETI KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” DHE DEGËT TONA, PUNONJËSIT, AGJENTËT, PARTNERËT DHE LICENSUESIT TANË NUK JAPIN GARANCI QË: (I) SHËRBIMET OSE SOFTWARE I UNIVERSITETIT KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” DO TË PLOTËSOJNË KËRKESAT TUAJA; (II) SHËRBIMET OSE SOFTWARE I UNIVERSITETIT KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” DO TË JENË TË PANDËRPRERA, NË KOHË, TË SIGURTA, OSE PA GABIME; (III) KËTO REZULTATE TË CILAT MUND TË ARRIHEN NGA PËRDORIMI I SHËRBIMEVE OSE SOFTWARE TË UNIVERSITETIT KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” DO TË JENË TË SAKTA DHE TË BESUESHME; (IV) CILËSIA E PRODUKTEVE, SHËRBIMEVE, INFORMACIONIT APO MATERIALEVE TË TJERA TË CILAT MUND TË BLIHEN OSE TË MERREN NGA SHËRBIMET OSE SOFTWARE DO TË PLOTËSOJNË PRITSHMËRINË TUAJ; DHE (V) GABIMET NË SOFTWARE DO TË KORRIGJOHEN.
 3. ÇDO INFORMACION OSE MATERIAL TE SHKARKUAR OSE I MARRË NGA SHERBIMET OSE SOFTWARE I UNIVERSITETIT KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” DUHET TË JETË NË DISKRECION DHE I MBROJTUR NGA RREZIKU I JASHTËM, DHE SI I TILLË JU JENI PËRGJEGJËS SI PËRDORUES DHE HIQNI DORË NGA TË GJITHA DHE VEPRIMET TË CILAT MUND TË SHKAKTOJNË DËME NË KOMPJUTER DHE/OSE INTERNETIN, SHKARKIMIN DHE/OSE SHFAQJEN OSE HUMBJE TË TË DHËNAVE QË DUHET TË DALIN NGA SHKARKIMI I NDONJË INFORMACIONI APO MATERIALI TË TILLË.
 4. NUK JEPET GARANCI PËR ASNJË KËSHILLIM DHE/OSE INFORMACION, TË SHKRUAR OSE ME GOJË QË MUND TË PËRDORET NGA JU I MARRË NGA UNIVERSITETI KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” OSE SHËRBIMET DHE SOFTWARE YNË, I CILI NUK ËSHTË I PËRFSHIRË NË TOS.
 5. NJË PËRQINDJE E VOGËL E DISA PËRDORUESVE MUND TË PËRJETOJNË KRIZË EPILEPTIKE, KUR TË EKSPOZOHEN NDAJ DISA LLOJEVE TË CAKTUARA TË DRITAVE OSE SFONDEVE QË MUND TË MBAHEN NË EKRANIN E KOMPJUTERAVE OSE GJATË PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE TONA. NË RASTE TË CAKTUARA MUND TË SHKAKTOHET NJË GJENDJE TË PANJOHUR MË PARË OSE SINTOMË EPILEPTIKE NË PËRDORUES TË CILËT NUK KANË PASUR MË PARË HISTORI TË KRIZËS EPILEPTIKE. NËSE JU, TË NJOHURIT TUAJ OSE NDONJË PJESËTAR NË FAMILJEN TUAJ PËRJETON NJË GJENDJE EPILEPTIKE, JU LUTEMI KONSULTI NJË MJEK NËSE KENI NDONJË NGA SIMPTOMAT E MËPOSHTME GJATË PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE TONA: MARRJE MENDSH, PROBLEME ME SHIKIMIN, DRIDHJE TË MUSKULIT TË SYRIT, HUMBJE TË NDJENJAVE, MOS ORIENTIM, LËVIZJE TË PAVULLNETSHME OSE KONVULSIONE.


KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

JU PRANONI, KUPTONI DHE PAJTOHENI QË UNIVERSITETI KATOLIK “ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË” DHE FILIALËT, NËNPUNËSIT, PUNONJËSIT, AGJENTËT, PARTNERËT DHE LICENCUESIT NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR NDONJË NDËSHKIM, INDIREKT, I RASTËSISHËM, I VEÇANTË, I PËRFSHIRË, POR I PA KUFIZUAR, PËR DËMTIME QË MUND TË KENË LIDHJE ME HUMBJEN E FITIMEVE, MIRATIMET, PËRDORIMIN E TË DHËNAVE DHE/OSE HUMBJE TË TJERA TË PAPREKSHME, EDHE PSE NE JEMI TË PARALAJMËRUAR SE DËME TË TILLA MUND TË NDODHIN, SI REZULTAT I:

 1. PËRDORIMIT OSE PAMUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE TONA;
 2. KOSTOS SË PROKURIMIT TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE ZËVËNDËSUESE;
 3. AKSESIT TË PAAUTORIZUAR OSE NDRYSHIMIT TË TRANSMETIMEVE DHE / OSE TË DHËNAVE;
 4. DHE ÇËSHTJEVE TË TJERA QË MUND TË KENË LIDHJE ME SHËRBIMIN TONË.


VËREJTJA TË VEÇANTA NË LIDHJE ME ÇËSHTJET FINANCIARE

Nëse keni ndërmend të krijoni ose të bëheni pjesë e shërbimeve tona, të merrni ose të kërkoni lajme, mesazhe, alarme ose informacione të tjera nga Shërbimet tona në lidhje me kompanitë, kuotat e aksioneve, investimet ose letrat me vlerë, ju lutemi të rishikoni më poshtë Deklaratat e Garancisë dhe Kufizimet e Përgjegjësisë. Përveç kësaj, për këtë lloj të veçantë informacioni, shprehja “Le të jetë investitori i kujdesshëm” është e përshtatshme. Përmbajtja e informacionit rreth Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” është kryesisht për qëllime informative, dhe asnjë përmbajtje që ofrohet apo përfshihet në Shërbimet tona nuk ka për qëllim tregtimin apo investimin. Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe licensuesit tanë nuk janë përgjegjës për saktësinë, dobinë ose disponueshmërinë e informacionit të transmetuar dhe / ose të vënë në dispozicion nga shërbimet tona dhe nuk janë përgjegjës për tregti dhe / ose vendimet e investimeve të bazuara në informacione të tilla.


PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET

KA DISA JURIDIKSIONE TË CILAT NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN E DISA GARANCIVE OSE KUFIZIMIN E PËRJASHTIMIT PËR DËMTIME TË RASTËSISHME. PËR KËTË ARSYE, DISA NGA KUFIZIMET E MËSIPËRME TË SEKSIONEVE TË GARANCISË DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË MUND TË MOS JENË TË APLIKUSHME PËR JU.


PËRFITUESIT E PALËVE TË TRETA

Ju pranoni, kuptoni dhe pajtoheni, përveç rasteve kur parashikohet në këtë TOS, që do të ketë përfitues të palëve të treta të kësaj marrëveshjeje.


NJOFTIM

Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë” mund t’ju japë njoftime, duke përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me ndryshimet në TOS, duke përfshirë, por pa u kufizuar emailet, postën e rregullt, MMS ose SMS, mesazhe tekstesh, postime në Shërbimet tona të faqes së internetit ose mjete të tjera të arsyeshme të njohura ose që mund të jenë në zhvillim. Këto njoftime nuk mund të merren nëse shkelni ndonjë aspekt të TOS duke hyrë në Shërbimet tona në mënyrë të paautorizuar. Duke pranuar këtë Marrëveshjeje TOS, ju konsideroni se keni marrë të gjitha njoftimet që do të ishin dërguar në qoftë se hyni në Shërbimet tona në një mënyrë të autorizuar.


INFORMACIONI RRETH MARKËS (TRADEMARK)

Ju pranoni, kuptoni dhe pajtoheni që të gjitha markat, të drejtat e autorit, emri tregtar, shenjat e shërbimit dhe logot e tjera të Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe çdo markë, dhe/ose emrat e produktit dhe shërbimet janë marka tregtare dhe si i tillë, janë dhe do të mbeten pronë e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”. Ju pajtoheni të mos shfaqni dhe/ose të përdorni në asnjë mënyrë logon ose markën universitare “Zoja e Këshillit të Mirë”.


KËRKESA PËR TË DREJTËN E AUTORIT OSE PRONËSISË INTELEKTUALE NJOFTIMI & PROCEDURAT

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” gjithmonë respekton pronën intelektuale të të tjerëve dhe ne kërkojmë që të gjithë përdoruesit tanë të bëjnë të njëjtë gjë. Për sa i përket rrethanave të përshtatshme dhe privatësisë, diskrecionit, Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” mund të çaktivizojë dhe/ose mbyllë llogaritë e çdo përdoruesi që vazhdimisht shkel TOS tonë dhe/ose shkel të drejtat e të tjerëve. Nëse mendoni se puna juaj është kopjuar në një mënyrë të tillë që do të përbënte shkelje të të drejtës së autorit, ose nëse besoni se të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale janë shkelur, duhet të na jepni informacionin e mëposhtëm:

 1. Nënshkrim elektronik ose fizik nga individi i cili është i autorizuar në emër të pronarit të së drejtës së autorit ose interesit të pronësisë intelektuale;
 2. Një përshkrim të veprës me të drejtë autori ose pronësisë intelektuale që besoni se është shkelur;
 3. Një përshkrim i vendndodhjes së vendit ku pretendoni se është shkelur puna juaj;
 4. Adresën fizike, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike;
 5. Një deklaratë, në të cilën deklaroni se përdorimi i supozuar dhe i kontestuar i punës suaj nuk është autorizuar nga pronari i të drejtës së autorit, agjenti i tij ose ligji;
 6. Dhe së fundmi, një deklaratë, ku dënoni shkejen, që informacioni i lartpërmendur në njoftimin tuaj është i vërtetë dhe i saktë dhe se jeni pronar i së drejtës së autorit ose keni pronësi intelektuale, jeni përfaqësues ose agjent i autorizuar për të vepruar në të drejtën e autorit ose pronësisë intelektuale në emër të pronarit.
Agjenti i Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” i cili do të merret me njoftimin e shkeljes të drejtës së autorit ose shkeljeve të tjera të pronësisë intelektuale mund të kontaktohet si më poshtë:

Adresa e postës:
Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
Vërejtje: Agjent i të Drejtave të Autorit
Rruga Dritan Hoxha, Laprake
Tiranë, Shqipëri 1009

Telefon: +355 422 73 290
Fax: +355 422 73 291
[email protected]


MBYLLJA E TITRAVE (CLOSED CAPTIONING)

JENI NË DIJENI, se Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” është në përputhje me të gjitha rregullat dhe rregulloret e Komisionit Federal të Komunikimeve në lidhje me mbylljen e titrave të përmbajtjes së videove. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen tonë në http://portal.unizkm.al.


INFORMACION I PËRGJITHSHËM

MARRËVESHJA E PLOTË

Ky TOS përbën të gjithë marrëveshjen mes jush dhe Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe do të mbikqyrë përdorimin e Shërbimeve tona, duke zëvendësuar çdo version të mëparshëm të këtij TOS-i midis nesh dhe në lidhje me Shërbimet e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”. Ju gjithashtu mund t’u nënshtroheni kushteve dhe kushteve shtesë që mund të aplikohen kur përdorni ose blini disa Shërbime të Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, shërbime shoqëruese, përmbajtje të palëve të treta ose software të palëve të treta.


ZGJEDHJA E LIGJIT DHE FORUMIT

Kjo është një marrëveshje mes dy palëve ju dhe “Zoja e Këshillit të Mirë” në lidhje me TOS e cila ka për qëllim që marrëdhënia mes palëve të qeveriset nga ligjet e shtetit shqiptar pa marrë parasysh dispozitat e tij të konfliktit të ligjit dhe se të gjitha pretendimet, shkaqet e veprimit dhe/ose mosmarrëveshjet, që rrjedhin nga ose kanë të bëjnë me këtë TOS, ose marrëdhënies tuaj me “Zoja e Këshillit të Mirë”, do të depozitohet pranë gjykatave që janë në juridiksionin e Shqipërisë ose Gjykatave të SHBA në shtetin e përmendur. Ju dhe “Zoja e Këshillit të Mirë” pajtoheni t’i nënshtroheni juridiksionit të gjykatave të përmendura më lart dhe pajtoheni të hiqni dorë nga çdo kundërshtim për ushtrimin e juridiksionit mbi palët nga gjykatat dhe për të vendosur në ato gjykata.


HEQJA DORE (WAIVER) DHE VLEFSHMËRIA E TERMAVE (SEVERABILITY OF TERMS)

Në çdo kohë, nëse Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” nuk arrin të ushtrojë ose të zbatojë një të drejtë ose dispozitë të TOS-it, një dështim i tillë nuk do të thotë heqje dorë nga një e drejta apo dispozita. Nëse ndonjë dispozitë e këtij TOS shpallet nga një gjykatë e juridiksionit kompetent si e pavlefshme, bien dakord që gjykata duhet të përpiqet të zbatojë qëllimet e palëve siç është pasqyruar në dispozitë ose dispozitat e tjera të TOS-it mbeten në fuqi dhe efekt të plotë.


MOHIMI I TË DREJTË SË MBAJTES AKTIVE TË NJË LLOGARIE PAS VDEKJES (SURVIVORSHIP), MOS TRANSFERIMI

Ju pranoni, kuptoni dhe pajtoheni që llogaria juaj nuk është e transferueshme dhe çdo e drejtë për të përdorur ID dhe/ose përmbajtjen brenda llogarisë tuaj do të përfundojë pas vdekjes suaj. Pas marrjes së një kopje të certifikatës së vdekjes, llogaria juaj mund të mbyllet dhe të gjitha përmbajtjet në të fshihen përgjithmonë.


STATUTI I KUFIZIMIT

Ju pranoni, kuptoni dhe pajtoheni që pavarësisht nga ndonjë statut apo ligj ndryshe, çdo kërkesë ose veprim që rrjedh nga ose që lidhet me përdorimin e Shërbimeve tona ose TOS duhet të depozitohet brenda 1 viti pas asaj kërkese ose do të jetë përgjithmonë i ndaluar.


SHKELJET

Ju lutem raportoni të gjitha shkeljet e këtij TOS pranë “Zoja e Këshillit të Mirë”, si më poshtë:

Adresa e postës:
Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
Vërejtje: Agjent i të Drejtave të Autorit
Rruga Dritan Hoxha, Laprake
Tiranë, Shqipëri 1009

Telefon: +355 422 73 290
Fax: +355 422 73 291
[email protected]