Pranimet ne Universitet

I. Informacion i përgjithshëm

Ju lutem të konsultoni Rregulloren e procedurave të transferimit të studimeve në Universitetin Katolik ''Zoja e Këshillit të Mirë'' për shtetasit shqiptarë:

Rregullore e procedurave të transferimit të studimeve shtetas shqiptarë 

Kriteret dhe procedurat për zbatimin e njohjes së krediteve të fituara gjatë studimeve universitare të mëparshme për transferimin e studimeve dhe regjistrimin në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”

Sipas V.K.M. nr. 295, dt. 10.05.2019 për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për vitin akademik 2019-2020, në rastet e transferimit të studimeve nga brenda apo jashtë vendit, në vitet e ndërmjetme të programeve të studimit, brenda të njëjtit cikël, studentët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave të vitit akademik që studenti është pranuar në institucionin e arsimit të lartë, duke filluar nga viti akademik 2016-2017 dhe në vijim. Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm VKM-295-date-10.05.2019.pdf