Pranimet ne Universitet

Shtetas Shqiptarë qe kane përfunduar arsimin e mesëm jashte shtetit

Shtetas shqiptar që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit

 I. Formulari Shprehje Interesi

Ju lutemi të plotësoni formularin Shprehje Interesi në linkun e mëposhtëm për t'u njoftuar me e-mail për informacione të reja rreth regjistrimit në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" (UKZKM):Shprehje Interesi

Ose mund të konsultoni Forumin Pyetje të Shpeshta -FAQ (Frequently Asked Questions):

FAQ: Pyetjet më të shpeshta (Frequently Asked Questions)  

II. Kriteret e pranimit në programet e Ciklit të I dhe në ato të integruara të Ciklit të II për vitin akademik 2019-2020:

Universiteti Katolik ‘‘Zoja e Këshillit të Mirë’’publikon njoftimet mbi kriteret dhe proçedurat e pranimit për raundin e dytë, viti akademik 2019-2020, për këto programe studimi :

III. Informacion i përgjithshëm

Proçedurat dhe afatet për të aplikuar në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" për vitin akademik 2019-2020, do të përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR).
Ju lutemi te kontrolloni datat e testimeve dhe afatet e proçedurave të pranimit që do të publikojmë në vijim!

Për t’u pranuar në programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" për vitin akademik 2019- 2020, kandidatët shqiptarë që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit duhet të:

 • Kenë përfunduar arsimin e mesëm dhe të jenë të pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të këtij niveli arsimor, Diplomën e Maturës Shtetërore, të lëshuar jashtë vendit në përfundim të arsimit të mesëm, të njohur nga qeveria shqiptare si dhe nga universitetet partnere.
 • Plotësojnë kriterin e notës mesatare të shkollës së mesme që përcaktohet çdo vit me Vendim të Këshillit të Ministrave V.K.M. 

  Sipas V.K.M. nr. 295, dt. 10.05.2019 për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për vitin akademik 2019-2020, nota mesatare minimale për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë).

  Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve, si më poshtë vijon:

  1. Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm;
  2. Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore.

  VKM-295-date-10.05.2019 pdf

 • Kryejnë testimin e pranimit në gjuhën italiane pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë", i cili konsiston në:
 1. Testim me shkrim në italisht, mbi njohuritë në Shkencat natyrore - (30 pikë) për programet e studimit ne Mjekësi, Odontoiatri dhe Proteza Dentare, Infermieristikë, Fisioterapi, Farmaci. Për programin e studimit ne Arkitekturë testimi me shkrim në gjuhën italiane i referohet njohurive të përgjithshme të fituara gjatë shkollës së  mesme në lëndët si Histori, Përfytyrim Grafik, Matematikë, Fizikë.  
 2. Testim me shkrim mbi njohjen e gjuhës italiane - (20 pikë);
 3. Përllogaritja e Mesatares së përgjithshme të shkollës së mesme-(30 pikë).

Në bazë të pikëve të grumbulluara bëhet edhe renditja e kandidatëve në listën e meritës. Renditja fillon me kandidatin me më shumë pikë dhe vijon në rendin zbritës.
Për programin e studimit në Ekonomi Ndërmarrjeje do të zhvillohet vetëm testim me shkrim mbi njohuritë e gjuhës italiane.

Për të marrë pjesë në testimet e pranimit kandidatët duhet të regjistrohen on-line në portalin e pranimeve të Universitetit: admissions.unizkm.al sipas afateve dhe proçedurave që do të publikohen bandos/shpalljes  përkatëse të pranimit.

IV. Regjistrimi

Kandidatët kryejnë regjistrimin përfundimtar në programin e studimit ku janë shpallur fitues duke dorëzuar personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga ana e tyre dokumentet e regjistrimit.

Shtetasit shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit duhet të kryejnë njehsimin e diplomës së shkollës së mesme pranë Qëndrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) në Shqipëri: 

 

 
Njoftim mbi pranimet në raundin e tretë, për shtetasit shqiptarë, në këto programe studimi:
Arkitekturë
Farmaci
Fizioterapi
Infermieristikë
Ekonomi Ndërmarrjeje