×

Çertifikatat ndërkombëtare të gjuhëve

Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave për Gjuhët (KPERGJ), në anglisht Common European Frameëork of Reference for Languages (CEFR), vlerëson aftësitë e zotëruara të kandidatëve që studiojnë një gjuhë të huaj evropiane (gjuhën angleze, italiane, frënge, gjermane dhe spanjolle).


Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave për Gjuhët (KPERGJ), në anglisht Common European Frameëork of Reference for Languages (CEFR), vlerëson aftësitë e zotëruara të kandidatëve që studiojnë një gjuhë të huaj evropiane (gjuhën angleze, italiane, frënge, gjermane dhe spanjolle).

Gjashtë nivelet e kompetencave (A1, A2, B1, B2, C1, C2) përdoren dhe shërbejnë për të ofruar një model referimi për përgatitjen e materialeve didaktike si dhe për vlerësimin e njohurive gjuhësore.

Nivelet ndahen në tri fusha të gjera të kompetencave:

A – Niveli fillestar

  • A1 - Niveli bazë
  • A2 - Niveli fillestar

B – Niveli mesatar

  • B1 – Niveli mesatar ose "pragu"
  • B2 - Niveli mesatar i lartë

C – Niveli i përparuar

  • C1 - Niveli i përparuar ose "zotërimi i plotë "
  • C2 - Niveli i zotërimit të gjuhës në rrethana dhe situata komplekse.
Na ndiqni