×

Regjistrim në Vitin e Parë

Procedurat e pranimit në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” . Regjistrim në Vitin e Parë


 

Procedurat e pranimit për vitin akademik 2021-2022 do të zhvillohen në 3 raunde sipas afateve të përcaktuara në udhëzimet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Raundi i tretë

Procedurat e pranimit, shtetas shqiptarë - raundi i tretë pdf

Hapat për të aplikuar në raundin e tretë në UKZKM:

 

1.Plotësimi i formularit A1 (Matura 2021) ose A1Z (nëse keni përfunduar arsimin e mesëm përpara vitit 2020-2021) pranë shkollës së mesme;

Për informacione rreth plotësimit të formularit A1Z, ju lutemi kandidatëve që kanë përfunduar arsimin e mesëm përpara vitit akademik 2020-2021, të drejtohen pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA):

Faqja zyrtare e QSHA-së: http://qsha.gov.al/msh.html);

Adresa: Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.23 Tiranë, Shqipëri

2.Përzgjedhja e programit/eve të studimit ku dëshironi të regjistroheni në UKZKM ndër 10 preferencat tuaja në portalin U-Albania:https://ualbania.al/ në datat 12 - 14 Tetor 2021;

Shënim: Nëse nuk përzgjidhni programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" ndër preferencat tuaja në portalin U-Albania nuk mund të regjistroheni në Universitetin tonë.

3.Testimet e pranimit që zhvillohen pranë UKZKM:

- Kandidatët që përzgjedhin në portalin U-Albania programet e studimit në Mjekësi, Odontoiatri dhe Proteza Dentare, Infermieristikë apo Fizioterapi kryejnë testimin e pranimit që përfshin:

  1. Testim me shkrim në gjuhën italiane, mbi njohuri të përgjithshme të fituara gjatë shkollës së mesme në lëndët si Matematikë, Fizikë, Biologji, Kimi - 30 pikë;
  2. Testim mbi njohjen e gjuhës italiane - 20 pikë;
  3. Notën mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme - 30 pikë;

Për programin e studimit në Arkitekturë, testimi i pranimit përfshin:

    1. Testim me shkrim në gjuhën italiane, i organizuar në formë pyetjesh me alternativa, për të vlerësuar njohuritë e kandidatit mbi gjuhën italiane dhe kulturën e përgjithshme – 30 pikë
    2. Notën mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme – 30 pikë.

 

Për programin e studimit në Ekonomi Ndërmarrjeje dhe Farmaci renditja e kandidatëve do të kryhet duke u bazuar në mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme (mesatarja e VKM-së).

Datat e testimeve të pranimit

Programi i studimit

Data

Ora

Programi i integruar i studimit “Master i Shkencave “ në Mjekësi

18 Tetor 2021

15:00

Program i integruar i studimit “Master i Shkencave” në Arkitekturë

18 Tetor 2021

11:00

Program i integruar i studimit “Master i Shkencave” në Odontoiatri dhe Proteza Dentare

18 Tetor 2021

 12:00

Program i studimit në Fizioterapi

18 Tetor 2021

10:00

Program i studimit në Infermieristikë

18 Tetor 2021

10:00

Pjesëmarrja në testimet e pranimit

Për të marrë pjesë në testime, kandidatët duhet të paguajnë tarifën e regjistrimit në testim prej 2.000 lekë pranë Zyrës së Pranimeve të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" (e disponueshme nga e hëna në të premte, nga ora 08:00-16:30). Në këtë rast kandidati duhet të paraqitet i pajisur me kartë identiteti/pasaportë.

Pagesa e tarifës së regjistrimit në testim mund të kryhet gjithashtu me kartë krediti në portalin online të Universitetit http://admissions.unizkm.al/#/  nga data 15 tetor-17 tetor 2021 ,ora 23:59.

Në rast pagese me karte krediti, kandidatët janë të lutur të dërgojnë me e-mail në adresën elektronike [email protected] kopje të dokumentit të identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë) duke specifikuar atësinë dhe një numër kontakti.

Listat e renditjes së kandidatëve do të afishohen në ambientet e Universitetit dhe do të publikohen në faqen zyrtare: www.unizkm.al brenda datës 18 Tetor 2021.

Regjistrimi

Në datat 21 deri në 26 Tetor 2021 (periudhë kjo e ndarë ne 3 faza 48-orëshe), kandidatët që kanë aplikuar në raundin e tretë, kryejnë regjistrimin përfundimtar në programin e studimit ku janë shpallur fitues, duke dorëzuar në Sekretarinë Mësimore, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë, dokumentet e mëposhtëm:

Shkarko listën e dokumenteve për regjistrim

 

Na ndiqni