×

Regjistrim në Vitin e Parë - AL

Procedurat e pranimit në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” . Regjistrim në Vitin e Parë


 

Për t'u njoftuar me e-mail mbi të rejat rreth procedurave të pranimit në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" jeni të lutur të plotësoni formularin në linkun e mëposhtëm: Shprehje interesi

Kriteret e pranimit në programet e Ciklit të I-rë dhe në ato të integruara të Ciklit të dytë për vitin akademik 2022-2023: 

Kritere Pranimi22_23.pdf[Shkarko]

Procedurat e pranimit në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” (UKZKM) do të zhvillohen në 3 raunde sipas afateve të përcaktuara në udhëzimet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Për t’u pranuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në UKZKM kandidatët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave VKM nr. 436, dt. 03.06.2020 i ndryshuar me VKM Nr. 46 dt. 27.01.2021 të Republikës së Shqipërisë, sipas së cilit nota mesatare për t’u pranuar në vitin akademik 2022-2023 duhet të jetë e barabartë ose më e madhe se 6.5.

Hapat për të aplikuar në UKZKM:

 1. Plotësimi i formularit A1 (Matura 2022) ose A1Z (nëse keni përfunduar arsimin e mesëm përpara vitit 2021-2022) pranë shkollës së mesme.                                                             

Për informacione rreth plotësimit të formularit A1Z, kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm përpara vitit akademik 2021-2022 janë të lutur të drejtohen pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA):

Adresa: Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.23 Tiranë, Shqipëri

Faqja zyrtare e QSHA-së: http://qsha.gov.al/msh.html).

 1. Përzgjedhja e programit/eve të studimit ku dëshironi të regjistroheni në UKZKM ndër 10 preferencat tuaja në portalin U-Albania: https://ualbania.al/.

Shënim: Nëse nuk përzgjidhni programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" ndër preferencat tuaja në portalin U-Albania, nuk mund të regjistroheni në Universitetin tonë.

 1. Testimet e pranimit që zhvillohen pranë UKZKM:

Kandidatët që përzgjedhin në portalin U-Albania programet e studimit në Mjekësi, Odontoiatri dhe Proteza Dentare, Infermieristikë apo Fizioterapi kryejnë testimin e pranimit që përfshin:

 1. Testim me shkrim në gjuhën italiane, mbi njohuri të përgjithshme të fituara gjatë shkollës së mesme në lëndët si Matematikë, Fizikë, Biologji, Kimi - 30 pikë;
 2. Testim mbi njohjen e gjuhës italiane - 20 pikë;
 3. Notën mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme - 30 pikë;

Për programin e studimit në Arkitekturë, testimi i pranimit përfshin:

 1. Testim me shkrim, në italisht, i organizuar në formë pyetjesh me alternativa, për të vlerësuar njohuritë e kulturës së përgjithshme të zotëruar nga kandidati– 30 pikë
 2. Notën mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme – 30 pikë.

Për programin e studimit në Ekonomi Ndërmarrjeje dhe Farmaci renditja e kandidatëve do të kryhet duke u bazuar vetëm në mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme (mesatarja e VKM-së).

Për të marrë pjesë në testime kandidatët duhet të paraqiten pranë Zyrës së Pranimeve të pajisur me një dokument identifikimi (kartë identiteti/pasaportë), për të paguar tarifën e regjistrimit në testim. Datat e regjistrimeve për testime dhe datat e testimeve të pranimit do të publikohen së shpejti në faqen zyrtare te Universitetit: www.unizkm.al dhe në rrjetet tona sociale.

Regjistrimi

Kandidatët kryejnë regjistrimin përfundimtar në programin e studimit ku janë shpallur fitues duke dorëzuar personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga ana e tyre pranë Sekretarinë Mësimore përkatëse dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Mandatpagesë nga Banka;
 • Diplomë e Maturës Shtetërore në origjinal bashkë me fotokopjen e noterizuar të saj;
 • Certifikatë e Maturës Shtetërore në origjinal bashkë me fotokopjen e noterizuar të saj;
 • Raport mjeko-ligjor që vërteton aftësinë për të ndjekur studimet;
 • Vërtetim banimi;
 • Certifikatë familjare;
 • Fotokopje e një dokumenti identifikimi të vlefshëm (kartë identiteti ose pasaportë);
 • 2 fotografi, format dokumenti.

 

Na ndiqni