×

Regjistrim në Vitin e Parë

Procedurat e pranimit në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” . Regjistrim në Vitin e Parë


Për t'u njoftuar me e-mail mbi të rejat rreth procedurave të pranimit në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" mund të shprehni interesin tuaj duke plotësuar formularin që gjeni në linkun e mëposhtëm:Shprehje interesi

Procedurat e pranimit për vitin akademik 2021-2022 do të zhvillohen në 3 raunde sipas afateve të përcaktuara në udhëzimet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

 

Raundi i parë

Njoftimet mbi kriteret dhe procedurat e pranimit për shtetas shqiptarë, raundi i parë, viti akademik 2021-2022 për programet e studimit në :

 

Hapat për të aplikuar në raundin e parë në UKZKM:

1.Plotësimi i formularit A1 (Matura 2021) ose A1Z (nëse keni përfunduar arsimin e mesëm përpara vitit 2020-2021) pranë shkollës së mesme;

Për informacionerreth plotësimit të formularit A1Z, ju lutemi kandidatëve që kanë përfunduar arsimin e mesëm përpara vitit akademik 2020-2021, të drejtohen pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA):

Faqja zyrtare e QSHA-së: http://qsha.gov.al/msh.html);

Adresa: Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.23 Tiranë, Shqipëri

2.Përzgjedhja e programit/eve të studimit ku dëshironi të regjistroheni në UKZKM ndër 10 preferencat tuaja në portalin U-Albania:https://ualbania.al/në datat 29 Korrik deri në 3 Gusht 2021;

Shënim: Nëse nuk përzgjidhni programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" ndër preferencat tuaja në portalin U-Albania nuk mund të regjistroheni në Universitetin tonë.

3.Testimet e pranimit që zhvillohen pranë UKZKM:

- Kandidatët që përzgjedhin në portalin U-Albania programet e studimit në Mjekësi, Odontoiatri dhe Proteza Dentare, Infermieristikë apo Fizioterapi kryejnë testimin e pranimit që përfshin:

  1. Testim me shkrim në gjuhën italiane, mbi njohuri të përgjithshme të fituara gjatë shkollës së mesme në lëndët si Matematikë, Fizikë, Biologji, Kimi - 30 pikë;
  2. Testim mbi njohjen e gjuhës italiane - 20 pikë;
  3. Notën mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme - 30 pikë;

Për programin e studimit në Arkitekturë, testimi i pranimit përfshin:

    1. Testim me shkrim në italisht, i organizuar në formë pyetjesh me alternativa, për të vlerësuar njohuritë e kulturëssë përgjithshmetë zotëruar nga kandidati– 30 pikë
    2. Notën mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme – 30 pikë.

Për programin e studimit në Ekonomi Ndërmarrjeje dhe Farmaci renditja e kandidatëve do të kryhet duke u bazuar vetëm në mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme (mesatarja e VKM-së).

 

Datat e testimeve të pranimit

Programi i studimit

Data

Ora

Program i integruar i studimit “Master i Shkencave” në Arkitekturë

26 Gusht 2021

10:00

Program i integruar i studimit “Master i Shkencave” në Mjekësi

26 Gusht 2021

12:00

Program i integruar i studimit “Master i Shkencave” në Odontoiatri dhe Proteza Dentare

26 Gusht 2021

15:00

Program i studimit në Fizioterapi

27 Gusht 2021

12:00

Program i studimit në Infermieristikë

27 Gusht 2021

12:00

 

Pjesëmarrja në testimet e pranimit

Për të marrë pjesë në testime, kandidatët duhet të paraqiten pranë Zyrës së Pranimeve të Universitetit (e disponueshme nga e hëna në të premte, nga ora 08:00-16:30 dhe ditën e shtunë, nga ora 08:00-13:00), të pajisur me një dokument identifikimi, për të paguar tarifën e regjistrimit në testim prej 2.000 lekë. Tarifa e regjistrimit në testim paguhet në datat e mëposhtme:

  • prej datës 7 Gusht deri në datën 25 Gusht 2021, ora 16:30 për programin e studimit në Mjekësi;
  • prej datës 7 Gusht deri dy orë përpara fillimit të testimit përkatës për programet e studimit në Odontoiatri dhe Proteza Dentare, Arkitekturë, Infermieristikë, Fizioterapi.

Listat e renditjes së kandidatëve do të afishohen në ambientet e Universitetit dhe do të publikohen në faqen zyrtare: www.unizkm.al brenda datës 29 Gusht 2021.

 

Regjistrimi

Në datat 2 deri në 15 Shtator 2021 (periudhë kjo e ndarë ne 7 faza 48-orëshe), kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë, kryejnë regjistrimin përfundimtar në programin e studimit ku janë shpallur fitues, duke dorëzuar në Sekretarinë Mësimore, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë, dokumentet e mëposhtëm:

Shkarko listën e dokumenteve për regjistrim

 

Raundi i Dytë

Të gjithë kandidatët që nuk janë shpallur fitues apo nuk kanë pasur mundësi të aplikojnë në raundin e parë do të mund të aplikojnë në raundin e II-të për programet e studimit të UKZKM ku mbeten kuota të paplotësuara, sipas informacioneve që do të publikohen në vijim.

 

Na ndiqni