×

Zyra e Orientimit të Karrierës

“Zyra e Këshillimit të Karrierës” luan një rol vendimtar në përforcimin e lidhjeve midis tregut të punës dhe të Diplomuarve.


“Zyra e Këshillimit të Karrierës” luan një rol vendimtar në përforcimin e lidhjeve midis tregut të punës dhe të Diplomuarve.

Me anë të kësaj zyre të Diplomuarit tanë do të kenë mundësinë të zgjedhin rrugën e duhur profesionale dhe të bëjnë hapat e nevojshëm për të zhvilluar më tej karrierën e tyre.

Shërbimet e ofruara nga zyra të cilat vihet në dispozicion të studentëve janë:

  • Orientimi profesional gjatë ciklit studentor (praktika profesionale, etj).
  • Identifikimi e vëndeve të lira të punës dhe mundësive të aplikimit.
  • Studentët asistohen ne përgatitjen e CV-së, letrës motivuese dhe rregullat e sjelljes gjatë
  •    Intervistës.
  • Konsultimi për sa i përket mënyrës së kërkimit dhe aplikimit për vënde të lira të internshipit dhe  
  •    punës.
  • Organizimi i takimeve individuale ose grupi të studentëve/diplomuarve me përfaqësues të
  •    kompanive të interesit për udhëheqjen e karrierës dhe mundësive profesionale.
  • Informacion rreth tregut të punës dhe për profesionet që do kërkohen në të ardhmen.
  • Informacion për mundësitë e arsimimit të metejshëm: kurse studimi dhe aftësimi profesional.

Kontaktet e zyrës

Email: [email protected]

Tel: 00355 4 2273290

Adresa: Godina Qendrore - Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"

Stafi: Megi Xhaci

Orari i punës: 08:30-17:00

 

Na ndiqni