Projekte


Terapia farmakologjike, trajtimi fizioterapeutik dhe benefitet e rehabilitimit me hidroterapi tek fëmijet me paralizë cerebrale infantile

Projekti ka për qëllim të shkëmbejë eksperiencën shkencore dhe praktike lidhur me trajtimin farmakologjik dhe fizioterapeutik të pacientëve me paralizë cerebrale infantile në Shqipëri dhe Kosovë. Lexo më shumë: terapia farmakologjike, trajtimi fizioterapeutik d...

Demenca në Shqipëri: epidemiologjia, terapia farmakologjike dhe përdorimi i antibiotikëve

Projekti “Demenca në Shqipëri: epidemiologjia, terapia farmakologjike dhe përdorimi i antibiotikëve” është një projekt kërkimi dhe zhvillimi që financohet nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Objektivi i tij është të përcaktojë prevalencën e demencës në nivel kombëtar, të identifikojë faktorët e rrezikut në kontekstin shqiptar dhe të promovojë parandalimin e sëmundjes. Lexo më shumë: demenca në shqipëri: epidemiologjia, terapia farma...

Harmonizimi i Legjislacionit Farmaceutik Shqiptar me Direktivën Europiane të Barnave

Projekti “Harmonizimi i Legjislacionit Farmaceutik Shqiptar me Direktivën Europiane të Barnave” - PHARM-EU, i cili përfshihet në modulin Jean Monnet, financohet nga programi Erasmus+ i BE-së. Lexo më shumë: harmonizimi i legjislacionit farmaceutik shqiptar ...

Gjithëpërfshirja e Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor

... Lexo më shumë: gjithëpërfshirja e arsimit të lartë në ballkanin p...

Zbulimi dhe diagnoza e hershme e kërcënimeve biologjike emergjente

Ky projekt fokusohet në zhvillimin e një aparature të re të lëvizshme, për zbulimin e hershëm të viruseve të përdorura në mënyrë aksidentale ose të qëllimshme për sulme bioterroriste. Lexo më shumë: zbulimi dhe diagnoza e hershme e kërcënimeve biolo...