Shërbime Universitare


Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore e Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" është një strukturë ekzekutive që vepron në bazë të një sistemi elektronik të dhënash, për të përmbushur më së miri detyrat e organizimit të procesit mësimor të Fakultetit. Lexo më shumë: sekretaria mësimore...

Zyra e Pranimeve

Zyra e Pranimeve ofron një shërbim informacioni dhe orientimi për të gjithë ata që janë të interesuar të studiojnë në Universitetin Katolik ZKM. Lexo më shumë: zyra e pranimeve...

Zyra e Vlerësimit të Cilësisë dhe Kurrikulave

Zyra e Vlerësimit të Cilësisë dhe Kurrikulave ka si qëllim kryesor konsolidimin e kulturës së cilësisë në Universitet nëpërmjet krijimit dhe zbatimit të politikave, strategjive dhe procedurave bashkëkohore më të mira bazuar në Standartet Kombëtare të Cilësisë dhe Standartet Europiane të Sigurimit të Cilësisë. Lexo më shumë: zyra e vlerësimit të cilësisë dhe kurrikulave...

Zyra e Orientimit të Karrierës

“Zyra e Këshillimit të Karrierës” luan një rol vendimtar në përforcimin e lidhjeve midis tregut të punës dhe të Diplomuarve. Lexo më shumë: zyra e orientimit të karrierës...

Zyra e Statistikës

Zyra e Statistikës vepron në zbatim të misionit të Universitetit Katolik Zoja e Këshilit të Mirë për një arsimim dhe edukim që respekton të drejtat themelore të njeriut, të njerëzimit, të barazisë shoqërore dhe racore, besimeve fetare dhe kombësive të ndryshme. Lexo më shumë: zyra e statistikës...