×

Master International “Master Degree on Restoration, Conservation and Management of Architectural Heritage”

Përshkrimi i Programit të Studimit

POST (3).png

Masteri i nivelit të dytë “International Master Degree on Restoration, Conservation and Management of Architectural Heritage” është një program i përbashkët studimi i promovuar nga Universiteti i Firences, Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe Universiteti Eqrem Çabej i Gjirokastrës. Ai do të zhvillohet në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” Tiranës dhe Universitetin Eqrem Çabej të Gjirokastrës dhe me pjesëmarrjen e profesorëve nga Universiteti i Firences.

Programi i studimit përfundon me lëshimin e titullit të përbashkët “International Master Degree on Restoration, Conservation and Management of Architectural Heritage”.

Masteri synon të trajnojë profesionistë me kompetenca specifike multidisiplinare teknike-profesionale për të analizuar dhe kuptuar aspektet e ndryshme që lidhen me praktikën e ruajtjes dhe restaurimit, menaxhimit, përmirësimit dhe komunikimit të trashëgimisë arkitekturore dhe kulturore.

Ndërthurja mes kulturës italiane dhe asaj shqiptare do të bëjë të mundur formimin e arkitektëve të specializuar që veprojnë në zonën e Mesdheut, duke ndarë objektivat dhe formimin për çështje që lidhen me ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë arkitekturore. Programi organizohet në pesë module të ndara në aktivitete.

Vendndodhja

Tirana, Albania

Kohëzgjatja e Programit të Studimit

1 vit

Niveli i studimit

Master Ekzekutiv ( cikli i trete)

Shkolla

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara

Fusha(t) e Studimit

Shkenca te Aplikuara

Struktura e Programit të Studimit

Programi organizohet në pesë module të ndara në aktivitete

Moduli 1 - 5 ECTS

Trashëgimia materiale, jomateriale dhe diversiteti

 • Trashëgimia materiale dhe jomateriale, diversiteti kulturor
 • Peizazhi kulturor: projektimi, ruajtja, vlerësimi 
 • Trashëgimia popullore: projektimi, ruajtja, vlerësimi 
 • Trashëgimia dhe projektimi bashkëkohor 
 • Seminar/konferencë: Roli i historisë dhe traditave kulturore në përcaktimin e profilit arkitektonik të qyteteve

Moduli 2 - 10 ECTS

Mjete për dokumentimin, diagnostikimin, menaxhimin dhe komunikimin e trashëgimisë

 • Teknologjitë dixhitale për rilevim
 • Leximi, interpretimi strukturor dhe diagnostikimi
 • Bazat e të dhënave (GIS)
 • Menaxhimi i të Dhënave të Ndërtimeve Historike (HBIM)
 • Veçoritë e materialeve, njohja dhe format e degradimit
 • Workshop 1: Teknika të avancuara të rilevimit të trashëgimisë arkitekturore
 • Seminar/konferencë: Mjete të avancuara dhe teknologji të reja për dokumentacionin e trashëgimisë, diagnostikimin, menaxhimin dhe komunikimin e trashëgimisë

Moduli 3 - 10 ECTS

Metodat dhe teknikat e restaurimit dhe ruajtjes

 • Evoluimi i teorive të restaurimit
 • Mjetet dhe metodat për diagnostikim
 • Praktikat e ndërhyrjes në trashëgiminë historike dhe monumentale
 • Praktika e ndërhyrjes në trashëgiminë moderne
 • Konsolidimi strukturor
 • Workshop 2: Diagnostifikimi për projektin e restaurimit
 • Seminar/konferencë: Evoluimi normativ për mbrojtjen e trashëgimisë

Moduli 4 - 8 ECTS

Trashëgimia, rreziku, ndryshimet klimatike dhe elasticiteti

 • Restaurimi i zonave arkeologjike
 • Restaurimi i parqeve dhe lulishteve
 • Restaurimi i qendrave urbane
 • Impiantet historike
 • Restaurimi strukturor
 • Workshopi 3: Rreziku sizmik
 • Konferenca: Trashëgimia, UNESCO dhe Objektivat e Zhvillimit të pajtueshme

Moduli 5 - 10 ECTS

Menaxhimi i siteve për Listën e Trashëgimisë Botërore

 • Instrumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë: Konventa për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore
 • Plani i Menaxhimit dhe Plani i Veprimit
 • Raporti Periodik dhe Monitorimi
 • Vlerësoni ndikimet: Shtetet e ruajtjes dhe ndikimi i trashëgimisë Vlerësimi
 • Analizat ekonomike dhe metodat e zbatimit
 • Workshop: HIA (Vlerësimi i Ndikimit të Trashëgimisë)
 • Seminar/konferencë: Trashëgimia Botërore: Menaxhimi dhe ruajtja

Aktivitete didaktike dhe trajnuese

 • Mësime frontale
 • Ushtrime për raste studimi, të cilat do të kryhen përmes formulave laboratorike (Workshop)
 • Seminare/konferenca të mbajtura nga ekspertë të jashtëm me përvojë të vërtetuar
 • Praktikë/veprimtari praktike-profesionale
 • Përgatitja e një Projekti përfundimtar.

Parashikohet një praktikë prej 150 orësh në organizatat dhe strukturat që veprojnë në fushat operative të masterit. Programi përfundon me diskutimin e një teme kërkimore.

Ndërthurja ndërmjet lëndëve të ndryshme do të garantojë një pasqyrë të plotë të të gjitha aspekteve në lidhje me projektin e restaurimit. Seminaret e parashikuara në fund të secilit modul do të bëjnë të mundur kontrollin praktik të zbatimit të aktiviteteve të ndryshme të kryera.

Tarifat & Bursat e Studimit

...

Tarifa vjetore e regjistrimit për student është 3000 euro.

klenisa galica.JPG
Arch. Klenisa Galica
Departamenti i Arkitekturës
Telefon: + 35542273290
Fax: +35542243291
Adresa: Godina Qendrore - Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Na ndiqni